Chemické zvesti – Chemical Papers

Časopis s názvom Chemické zvesti sa podarilo založiť až v r. 1947 po skonsolidovaní povojnových pomerov. Kládol si za úlohu informovať rozrastajúcu sa rodinu chemikov bez rozdielu stupňa odborného vzdelávania o novinkách uvedených vo svetovej literatúre, uverejňovať výsledky výskumných prác uskutočňovaných na domácich pracoviskách, doplňovať a prehlbovať odborné vedomosti pracovníkov a tým napomáhať zveľadovaniu priemyslu a v konečnom dôsledku zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva Československej republiky.

Do roku 1951 vydávala časopis Slovenská chemická spoločnosť vlastným nákladom, potom vtedajšia Slovenská akadémia vied a umení a konečne od r. 1953 novozaložená Slovenská akadémia vied prostredníctvom Ústavu anorganickej chémie, neskôr Chemického ústavu (CHÚ SAV), vždy v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV.

Zakladaním výskumných ústavov a inštitúcií vedeckého zamerania, rozvojom vysokých škôl, ako aj príslušných výskumných aktivít, zmenšoval sa v časopise pôvodný podiel spolkových správ, resp. prehľadných článkov a zvyšoval sa počet vlastných prác autorov uverejňujúcich výsledky systematického výskumu. Chemické zvesti sa postupne menili na vedecký časopis súčasne vystihujúci rozvíjajúcu sa medzinárodnú spoluprácu a organizovanie konferencií. Po počiatočnom uverejňovaní vybraných publikácií od r. 1969 všetky práce vychádzajú vo svetových jazykoch, od r. 1989 výlučne v anglickej reči. Články mali medzinárodný štandard vedeckých prác a časopis od r. 1969 dostal podnadpis a od roku 1985 hlavný názov Chemical Papers.

Po zmene politickej situácie v r. 1990 prebiehajúci transformačný proces celej spoločnosti o i. priniesol značnú redukciu finančných prostriedkov pre výskumnú základňu zo štátneho rozpočtu, čo negatívne ovplyvnilo aj vydávanie vedeckej periodickej tlače. Museli sa hľadať nové formy vydávania časopisu s aspoň čiastočnou ekonomickou sebestačnosťou a to za podmienok rozpadu dovtedy existujúcej vydavateľskej základne a distribučnej siete. Po kratšom období spoluvydávania časopisu s Chemickotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity prostredníctvom Katedry polygrafie a aplikovanej fotochémie sa vydávanie časopisu dostalo do finančných i organizačno-vydavateľských ťažkostí, ktoré postihli najmä jeho 48. a 49.ročník. Teraz je opäť výlučným vydavateľom CHÚ SAV s dotáciami a v kooperácii s Predsedníctvom SAV, SCHS, Chemickou fakultou Vysokého učení technického v Brne a vydavateľstvom Slovak Academic Press (SAP). Vďaka obetavcom, ktorí tvoria v súčasnosti jadro redakcie a redakčného orgánu časopisu sa podarilo krízovú situáciu zvládnuť a zabezpečiť opäť jeho pravidelné vydávanie.

Publikované práce sú z oblasti anorganickej, fyzikálnej, analytickej, organickej a makromolekulovej chémie,
biochémie i chemického inžinierstva a technológie, stoviek informácii zo života SCHS, slovenského chemického názvoslovia, jednotiek SI a predstavenie celého radu významných osobností z príležitosti ich životných jubileí. Je to nepochybne nemalý príspevok k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti a kultúrnosti našej spoločnosti. Publikácie majú medzinárodný ohlas, keďže časopis je postupne abstrahovaný, resp. indexovaný v Chemical, Biological, Analytical, Electroanalytical, Ceramic a Mineralogical Abstracts, Current Contents, Science Citation Index, Automatic Subject Citation Alert.

Periodikum v jednotlivých obdobiach ovplyvňovali bezpochyby financie, stav chemickej vedy a technológie u nás, spoločenská a politická klíma a zasa spätne ono ovplyvňovalo rozvoj mnohých osobností, vychovávalo autorov, a tým aj výskumníkov a vedcov. Prispievalo k vývoju vedeckých programov a aplikačných koncepcií. Nielen pozitíva sa však viažu na Chemical Papers. Kladú sa otázky, do akej miery je opodstatnená v súčasnosti existencia národného polytematického časopisu pri veľkom počte medzinárodných špecializovaných časopisov. Všetky ťažkosti a komplikácie poslednej doby, ktoré postihli vydavateľskú činnosť, prirodzene sa prejavili v určitom poklese odberu časopisu a jeho impaktfaktoru, a to v čase, keď autori uprednostňujú časopisy s vysokou citovanosťou.

Pri hodnotení časopisu treba spomenúť zásluhy pionierov a priekopníkov, ktorí stáli pri zrode a rozvoji časopisu a svojou dobrovoľnou činnosťou prispeli k jeho úspechom, pomohli pri prekonávaní rôznych ťažkostí a mali priaznivý vplyv na chemickú komunitu. Hodno náležite oceniť prínos externých spolupracovníkov – domácich aj zahraničných recenzentov, ktorí nezištne prispeli k dobrému menu časopisu, zvýšeniu úrovne publikácií a práce autorov.

Zakladateľmi a prvými predstaviteľmi časopisu boli J. Gašperík, T. Krempaský, ako aj M. Zikmund, bez práce ktorého po celé roky sa nedá predstaviť existencia časopisu a jeho vývoj až do dnešných čias. Časopis menil nielen formát (z B5 na A4) a obálku, ale aj redakčnú radu. Počas existovania, Chemical Papers (Chemických zvestí) sa vo funkcii hlavného a výkonného redaktora vystriedali viaceré osobnosti, ako to ukazuje tabuľka:

Hlavný redaktorRokVýkonný redaktor
Gašperík1947
1950
1955
Krempaský
Vašátko1955
1960
Gašperík
Vašátko1965Zikmund
Hanic1970Babor
Kellö1975
1980
Babor
Zikmund1985Proks
Tvaroška1990Proks
Pelikán1995Proks
Hirsch2000Petruš

Pridať Ďalších

možno ako podstránku


V priebehu rokov časopis usmerňovala Redakčná rada, v niektorých rokoch aj
Redakčný kruh, v súčasnosti v Redakčnej rade sú čestní členovia, a to domáci aj zahraniční.

Bulletin Slovenskej chemickej spoločnosti

Bulletin začal vychádzať v roku 1970 dvakrát ročne a zachytával celoročnú činnosť spoločnosti.

ChemZi

Časopis ChemZi začal vychádzať v roku 2005. Názov časopisu odvodený od pôvodného názvu Chemické
Zvesti. Tento časopis v slovenskom jazyku má ambíciu zastrešiť potreby širokej komunity slovenských chemikov vo forme relevantných informácií, poznatkov a diskusií. Toto periodikum vytvára priestor pre propagáciu všetkých výrobných aj obchodných podnikov z chemického rezortu, rovnako ako platformu pre príspevky z vedeckej a pedagogicej komunity a informácie zo zainteresovaných ministerstiev. Hlavné úlohy časopisu sú prienik informácií a budovanie profesného stavovstva. Informácie vytvárajú dobrý základ pre rast v odbore a to na všetkých stupňoch. Profesné stavovstvo podporuje pracovnú motiváciu a zabezpečuje prípravu budúcej generácie chemikov.

Prvým šéfredaktorom ChemZi až do roku 2023 bol Dušan Velič.

Pridať odkaz na edičné rady (asi pod záložkou história/časopisy/chemzi-edičné rady)