Ako hradiť členské príspevky

Členský príspevok môžete hradiť každoročne rôznymi spôsobmi:

 • osobne na sekretariáte SChemS, Radlinského 9, I. posch., bl. C., č. dv. 1111 v pondelok 13:00 – 17:00
 • prevodom na účet SChemS
  • číslo účtu: SK98 0200 0000 0001 2163 2012
  • konš. symbol: 0308
  • variabilný symbol: rok, za ktorý platíte (napr. 2021) v prípade doplatenia viacerých rokov (202021)
  • v správe pre prijímateľa/poznámke uveďte “Clenske”, svoje meno a členské číslo (čl. číslo môžete zistiť v databáze členov)
 • internetbankingom (údaje rovnako a pri prevode)
 • poštovým poukazom na účet (prosíme nepoužívať poštový poukaz na poštovú adresu SChemS)
 • asignáciou 2 % daní (vo “VYHLÁSENÍ o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane” je možné zaškrtnúť políčko so súhlasom na zaslanie údajov prijímateľovi) 

Pri vypĺňaní údajov Vám môže pomôcť aj stránka schems.sk/databaza/over, kde stačí zadať Vaše členské číslo.

Výška členského príspevku:

Členský príspevok 10 €
Nový člen – registrácia3 €
Študenti, doktorandi, dôchodcovia5 €

Údaje o úspešnom zaplatení členských príspevkov môžete nájsť po prihlásení sa do databázy členov do niekoľkých dní po zaplatení (nie ihneď po odoslaní platby). V prípade, že v databáze nebude Vaša platba zaevidovaná ani po viac ako mesiaci od platby, prosíme, pošlite nám potvrdenie o úhrade platby na email schems@savba.sk.

SChemS nemôže a nebude vystavovať faktúry na uhradenie členského!

Prosíme Vás, venujte pozornosť textu nižšie, ktorý vysvetľuje platby členského na faktúru. Slovenská chemická spoločnosť (SChemS) nemôže vystavovať faktúry za uhradenie členského poplatku. Členovia si ho môžu zaviesť do účtovníctva ako nákladovú položku.

Postup a vysvetlenie sú nasledovné :

1. Občianske združenie nevystavuje faktúru za zaplatený členský príspevok, nakoľko členský príspevok nie je ani služba, ani tovar, ani nič, čo by mohlo a v zmysle daňového poriadku vôbec mohlo byť predmetom fakturácie.

2. Firma (alebo živnostník) môžu dať priamo do nákladov členský príspevok, ktorý uhradil jej zamestnanec aj ako člen občianskeho združenia, ak ciele a zameranie tohto občianskeho združenia korešpondujú s predmetom podnikania danej firmy. Potrebuje k tomu výzvu (s uvedením náležitosti podľa bodu ”3.”) na zaplatenie tohto príspevku a toto v účtovníctve ”spáruje” s tým výdavkom (členským príspevkom) ako nákladom.

3. K tomu, aby to bolo daňovo v poriadku, musí výzva obsahovať : a. – uvedenie výšky členského príspevku a na základe čoho sa platí (napr. konkrétne čl. stanov) b. – kto a kedy tento členský príspevok nariadil/odsúhlasil/stanovil a musí byť zrejmé c. – že osoba, ktorá príspevok uhradila/hradí, je riadnym členom daného občianskeho združenia’.

4. Podmienky bodu ,,3.c.” sa dajú naplniť dvoma základnými spôsobmi : 4.a. – zamestnanec vydokladuje svoje členstvo buď potvrdením od SChemS alebo aj pôvodnou oficiálnou prihláškou z doby, keď sa prihlasoval (a potom stačí všeobecnejšie znenie výzvy) alebo 4.b. – ak niekto bude požadovalo iný daňový doklad – napr. faktúru, tak SChemS namiesto faktúry vystaví na údaje konkrétnej firmy výzvu na zaplatenie členského príspevku za konkrétne osoby tejto firmy, čím pre daňový účel SChemS oficiálne potvrdzuje a zodpovedá, že uvedené osoby sú jej členmi.

Prosíme a odporúčame členom, aby nepožadovali vystavenie faktúry za uhradený členský príspevok, ale aby použili postup napr. podľa bodu 4.b. ktorý zodpovedá daňovým predpisom SR.

Veríme, že nám aj napriek tejto skutočnosti zachováte priazeň, a že platbou členského podporujete nás a našu činnosť, Slovenskú chemickú spoločnosť, ktorej ste súčasťou aj vy.