Členstvo v Slovenskej chemickej spoločnosti

Slovenská chemická spoločnosť, jedna z najvýznamnejších vedeckých a odborných organizácií na Slovensku, si Vás dovoľuje pozvať do svojich radov spolu s mnohými chemikmi, vedcami a odborníkmi z príbuzných odborov. Dúfame, že členstvo Vám poskytne príležitosť využiť výhody, ktoré SChemS ponúka.

SChemS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

Výhody členstva v SChemS:

 • získavanie a šírenie vedeckých poznatkov cestou odborných prednášok
 • informácie o živote SChemS vo forme vydávaného časopisu „ChemZi” (zdarma)
 • zľavnené účastnícke poplatky na podujatia organizované SChemS, ČSCH a partnerských chemických spoločností (konferencie, sympóziá)
 • zvyšovanie povedomia stavovskej príslušnosti
 • služby a zľavy poskytované členskými organizáciami EuChemS pre členov SChemS
 • možnosti spolupracovať s inými európskymi a svetovými chemickými organizáciami
 • sprostredkovanie pridruženého členstva IUPAC-u a Americkej chemickej spoločnosti
 • sprostredkovanie získania titulu EuroChemist (EuroBachelor, EuroMaster a EuroDoctor)
 • poskytnutie 20 % zľavy na nákup kníh vo vydavateľstve VEDA SAV (Bratislava, Štefánikova ul. č. 3)
 • príležitostne až 20 % zľava na nákup kníh vo vydavateľstve Starman Bohemia spol. s r.o. (http://www.starman.net)

Ako sa stať členom SChemS:

Po vyplnení prihlášky (PDF alebo DOCX) a doručení bude na najbližšom zasadnutí Predsedníctva SChemS (spravidla raz za mesiac) rozhodnuté o prijatí za člena. Novoprijatý člen bude informovaný o rozhodnutí Predsedníctva SChemS emailom a členom sa stane až po nasledovnom zaplatení členského príspevku:

Nový člen – registrácia 3 €

Študenti, doktorandi, dôchodcovia, členovia ZUCh 5 €

Členský príspevok 10 €

Členské príspevky možno hradiť:

 • osobne na sekretariáte SChemS, Radlinského 9, I. posch., bl. C., č. dv. 1111
 • prevodom na účet SChemS
  • číslo účtu: SK98 0200 0000 0001 2163 2012
  • konš. symbol: 0308
  • variabilný symbol: rok, za ktorý platíte (napr. 2023) v prípade doplatenia viacerých rokov (202223)
  • v správe pre prijímateľa/poznámke uveďte svoje meno a členské číslo (čl. číslo môžete zistiť v databáze členov)
 • internetbankingom (údaje rovnako a pri prevode)
 • poštovým poukazom na účet (prosíme nepoužívať poštový poukaz na poštovú adresu SChemS)