Nižšie sú pre Slovenskú chemickú spoločnosť používané skratky SCHS a SChemS, podľa toho, ktorá sa v danom období používala. O vývoji názvu spoločnosti ako aj jej skratiek si môžete prečítať v samostatnom článku TU.

Prejsť na rok:

1929

30.11.1929

Založenie Slovenskej chemickej spoločnosti

Záznam z ustanovujúcej schôdze Čsl. společnosti chemické odbočky v Bratislavě

1929 – 1935

Bohuslav Nejedlý

Prvý predseda Odbočka Českoskovenskej spoločnosti chemickej v Bratislave

Viac

1936 – 1938

Jan Buchtala

Viac

12.5.1940

Založenie Spolku chemikov Slovákov

Viac

1940 – 1945

Samuel Stankoviansky

Prvý starosta (predseda) Spolku chemikov Slovákov.

Viac

1945 – 1954

Juraj Gašperík

Viac

1947

Založenie časopisu Chemické zvesti

Časopis si kládol za úlohu informovať rozrastajúcu sa rodinu chemikov bez rozdielu stupňa odborného vzdelávania o novinkách uvedených vo svetovej literatúre, uverejňovať výsledky výskumných prác uskutočňovaných na domácich pracoviskách, doplňovať a prehlbovať odborné vedomosti pracovníkov a tým napomáhať zveľadovaniu priemyslu a v konečnom dôsledku zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva Československej republiky.

Viac

1962 – 1969

Štefan Barica

Viac

1969 – 1988

Jozef Tomko

Viac

1969

Časopis Chemické zvesti dostáva podnadpis Chemical Papers

Všetky práce vychádzajú vo svetových jazykoch.

Viac

1970

3.7.1970

Spoluzakladanie FECS

z iniciatívy prof. F. Čůtu pri zakladaní Federácie európskych chemických spoločností (FECS) v Prahe v roku 1970 sa SCHS stala právoplatným členom tejto európskej organizácie. Z FECS sa neskôr v roku 2004 stala EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences) a následne v roku 2018 EuChemS (European Chemical Society),

1970

Začína vychádzať Bulletin Slovenskej chemickej spoločnosti

Bulletin vychádza dvakrát ročne a zachytáva činnosť spoločnosti.

Viac

1972

24.5.1972

Schválenie Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky schválilo organizačný poriadok (Stanovy) Slovenskej chemickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Viac

1983

1983

Vytvorenie loga Slovenskej chemickej spoločnosti

V takmer rovnakej podobe ako ho poznáme dnes, uzrelo svetlo sveta v roku 1983 na bulletine č. 12. Navrhol ho Ing. Anton Beňo CSc., na požiadavku Jozefa Bencka, riaditeľa Strednej priemyslovej školy chemickej v Banskej Štiavnici, ktorý chcel na 40. zjazde slovenských a českých chemikov pre účastníkov pripraviť okrem pamätnej medaily aj odznaky ako pamiatku na túto udalosť.

Viac o vývoji loga si môžete prečítať TU

1985

1985

Časopis Chemické zvesti mení názov na Chemical Papers

Od roku 1989 vychádzajú všetky práce výlučne v angličtine.

Viac

1989 – 1990

Štefan Toma

Viac

12.2.1990

Registrácia občianskeho združenia

V roku 1990 bola SCHS zaregistrovaná ako občianske združenie s názvom Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

1991 – 1995

Eberhard Borsig

Viac

1996 – 1998

Dušan Berek

Viac

1999 – 2000

Marta Sališová

Viac

2001 – 2002

Ladislav Petruš

Viac

2003 – 2004

Dušan Berek

Viac

2005

2005 – 2006

Dušan Velič

Predsedom SCHS sa stal 2.2.2005 vo veku 38 rokov.

Viac

7.3.2005

Chemické horizonty

Prvá prednáška v sérii Chemické horizonty sa uskutočnila 7. marca 2005 v posluchárni Fakulty chemických a potravinárskych technológií STU. Prednášku s názvom „Au-, Pt-klastre a nanomateriály“ predniesol Dr. Štefan Vajda, PhD. z Argonne National Laboratory, Illinois, USA

Viac

18.4.2005

Registrácia domény schems.sk

V roku 2005 bola zaregistrovaná doména schems.sk, na ktorú boli presunuté pôvodné stránky z adresy schs.chtf.stuba.sk.

24.7.2005

Vychádza prvé číslo časopisu ChemZi

Časopis v slovenskom jazyku má ambíciu zastrešiť potreby širokej komunity slovenských chemikov vo forme relevantných informácií, poznatkov a diskusií.

Viac

2007

2007 – 2008

Viktor Milata

Prof. Milata z FCHPT STU v Bratislave sa stal predsedom SChemS prvý krát v roku 2007 vo veku 50 rokov. Neskôr si vedenie spoločnosti zopakoval aj v rokoch 2011-2012 a 2015-2016.

Viac

2009

2009 – 2010

Milan Drábik

Viac

2009

SCHS sa stáva asociovaným členom ChemPubSoc

2011

2011 – 2012

Viktor Milata

Viac

2013

2013 – 2014

Mária Omastová

Viac

2015

2015 – 2016

Viktor Milata

Viac

2017

2017 – 2018

Peter Šimon

Viac

2018

5. – 9.5.2018

Prvý slovenský delegát v EYCN

Michal Procházka sa ako prvý delegát SCHS zúčastnil 13. stretnutia delegátov EYCN (European Young Chemists´ Network – EuChemS = Európska sieť mladých chemikov)

november 2018

Založenie Fóra mladých SCHS

Viac

2019

2019 – 2020

Michal Galamboš

Viac

2020

2020 – 2022

(*1977) 43 rokov

Monika Jerigová

Viac

2023

2023

Ľubomír Švorc

Viac

4. – 8. 9. 2023

75. zjazd chemikov

GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
Plenárna prednáška: „Mass photometry: weighing molecules with light“ Philipp Kukura

Viac

2024

26.4.2024

SChems sa stala členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Dekrét