BOHUSLAV NEJEDLÝ (1929 – 1935)

(*1872 †1944) Predseda krajinskej odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave v roku 1929. 

JAN BUCHTALA (1936 – 1938)

(*1882 †1969) Absolvent lekárskej a filozofickej fakulty Univerzity v Grazi (1908, Rakúsko), profesor a prvý prednosta Ústavu pre lekárskej chémiu LF UK 1922 – 1938, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1931 – 1932). Venoval sa problematike súdnej chémie, toxikológie a mikroanalýze organických látok (spolu s nositeľom Nobelovej ceny F. Preglom). Na analýzu pohonných látok, banských plynov a testovanie ich explozívneho výkonu zostrojil originálny prístroj mikrodynamograf. Predseda krajinskej odbočky SCHS 1936 – 1938, podpredseda 1930 –1935. 54 rokov

Článok v NAŠA UNIVEZITA Január 2019 

SAMUEL STANKOVIANSKY (1940 – 1945)

(*1907 †1980) Chemický inžinier, absolvent Chemickej fakulty ČVUT v Prahe (1930). Stredoškolský profesor a riaditeľ na Priemyslovej škole chemickej v Banskej Štiavnici (1934-1953). Profesor analytickej chémie a vedúci Katedry analytickej chémie PRIF UK. Spočiatku pracoval v oblasti polarografie organických analytických činidiel a neskôr rozvinul teoreticky aj prístrojovo metódu kapilárnej izotachoforézy. Prvý starosta (predseda) Spolku chemikov Slovákov (1940 – 1945). Jeho zásluhou táto spoločnosť vykonáva svoju odbornú činnosť aj v súčasnosti. 33 rokov

JURAJ GAŠPERÍK (1945 – 1950 a 1950 – 1954)

(*1906 †1979) Chemik, pedagóg, absolvent ČVŠT v Brne (1934). Od roku 1943 pôsobil ako profesor na CHTF SVŠT Bratislava. V roku 1947 – 1949 dekan CHTF SVŠT, v rokoch 1950 – 1962 vedúci redaktor Chemických zvestí. Predseda Spolku chemikov Slovákov (1945 – 1950) a predseda Slovenskej chemickej spoločnosti (1950 – 1954). 39 rokov

ŠTEFAN BARICA (1962 – 1969)

(*1915 †1977) Chemický inžinier, absolvent CHTF TU v Bratislave, riaditeľ Výskumného ústavu liehovarov a konzervární v Bratislave. Zaoberal sa problematikou potravinárskej chémie, mechanizáciou a automatizáciou v potravinárskej výrobe najmä v konzervárenstve a mraziarenstve. Predseda SCHS (1962 – 1969), spoluorganizoval Chemický zjazd v Žiline (1963) a v Nitre (1968). Zaslúžil sa o rozvoj a činnosť odbornej skupiny potravinárskej chémie SCHS. 47 rokov

JOZEF TOMKO (1969 – 1988)

(*1921 †2014) Chemický inžinier (1947), absolvent CHTF SVŠT v Bratislave, doktor technických vied (1950). Vedúci vedecký pracovník Chemického ústavu SAV, doktor chemických vied (DrSc. 1970). Profesor farmakognózie a vedúci Katedry farmakognózie a botaniky na FaF UK (1973). Pracoval v chémii prírodných látok a liečiv, najmä v oblasti opióvých, steroidných a pyrolinóvých alkaloidov. Predseda Slovenskej chemickej spoločnosti počas šiestich funkčných období (1969- 1988), člen divízie organickej chémie IUPAC-u (1973 – 1977). Zaslúžil sa o činnosť spoločnosti v odborných skupinách, o členstvo SCHS vo Federácii európskych chemických spoločností (FECS, 1970), o usporiadanie celoštátnych chemických zjazdov v Banskej Štiavnici a vo Vysokých Tatrách. Od roku 1988 Čestný predseda SCHS. 48 rokov

ŠTEFAN TOMA (1989 – 1990)

(*1937) Absolvent PRIF UK v Bratislave (1960), profesor organickej chémie na PRIF UK (1984), doktor chemických vied (DrSc. 1982), pracuje v odbore organokovových zlúčenín a venuje sa štúdiu netradičných metód organickej syntézy (ultrazvuk, mikrovlny, anorganické nosiče). Predseda SCHS (1989 – 1990). Zaslúžil sa podstatnou mierou o rozvoj činnosti odbornej skupiny Organická chémia. 52 rokov

EBERHARD BORSIG (1991 – 1995)

(*1936 †2022) Chemický inžinier CHTF SVŠT v Bratislave (1960), vedúci vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV v Bratislave (DrSc. 1991), profesor CHTF STU (1998), člen Európskej polymérovej federácie (EPF). Zaoberá sa mechanizmami radikálovej polymerizácie v rámci vedného odboru polymérov. Predseda SCHS (1991 – 1996), aktívne udržiaval kontakty s Českou chemickou spoločnosťou. 55 rokov

DUŠAN BEREK (1996 – 1998 a 2003 – 2004)

(*1938 †2022) Chemický inžinier, absolvent CHTF SVŠT v Bratislave (1960), vedúci vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV v Bratislave, (DrSc. 1991), docent CHTF STU (1999). Pracoval v odbore makromolekulovej chémie a separačných metód. Predseda SCHS (1996 – 1998), člen výboru FECSu (1993 – 1996). Ako predseda národného komitétu chémie sa zaslúžil o rozšírenie medzinárodných kontaktov Slovenskej chemickej spoločnosti. 65 rokov

MARTA SALIŠOVÁ (1999 – 2000)

(*1945 †2016) Absolventka PRIF UK v Bratislave (1970), docentka organickej chémie na PRIF UK (1993), pracovala vo vednom odbore organokovové a chirálne zlúčeniny. Predsedníčka SCHS (1999 -2000), predsedníčka Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností, organizátorka chemických olympiád a práce s mladými absolventami chemického štúdia na PRIF UK. Zaslúžila sa podstatnou mierou o prácu a rozvoj odbornej skupiny SCHS Výučba chémie. 54 rokov

LADISLAV PETRUŠ (2001 – 2002)

(*1950)

DUŠAN VELIČ (2005 – 2006)

(*1966 †2023)
Počas svojho pôsobenia ako predseda zadefinoval “3 piliere SChemS”: časopis ChemZi, cyklus prednášok Chemické horizonty a zjazdy chemikov vo Vysokých Tatrách.

VIKTOR MILATA (2007 – 2008 a 2011 – 2012 a 2015 – 2016)

(*1957)
Ako predseda pôsobil tri obdobia a v roku XYZ sa stal čestným predsedom.

MILAN DRÁBIK (2009 – 2010)

(*1954) Absolvent PRIF UK v Bratislave (1977), vedecký pracovník Ústavu anorganickej chémie SAV (1981 – 2015), docent anorganickej chémie na PRIF UK (2009 – 2019). Rozpracoval (pedagogicky aj vedecky) témy materiálovej chémie –  inovatívne kompozitné materiály podobné cementu, betónu a keramike. Spoluzakladateľ série prednášok SCHS „Chemické horizonty“. Predseda SCHS (2009-2010). Predseda Slovenského národného komitétu IUPAC (od 2013), volený člen divízie IUPAC (Anorganická chémia, 2010 –  2019) a Komisie IUPAC pre terminológiu, názvoslovie a symboly (2016 – 2024).

MÁRIA OMASTOVÁ (2013 – 2014)

(*1962 †2023)
Ing. Mária Omastová, DrSc., popredná slovenská odborníčká vo fyzikálnej chémii polymérnych zlúčenín ako aj popularizácii chémie. Popri práci na Ústave polymérov SAV sa venovala aj odbornej skupine Polyméry. Počas jej predsedníctva sa presťahovali zjazdy chemikov z Tatranských Matliarov do hotela Bellevue v Starom Smokovci a veľmi aktívne sa SChemS zapojila aj do spoluorganizácie benefičných koncertov venovaných objavu umelej očnej šošovky. V rokoch 2015-2021 pôsobila ako členka Predsedníctva SAV a zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky. Za svoju usilovnú a obetavú prácu bola vyznamenaná Medailou SCHS, Medailou Daniela Belluša a Čestným členstvom SCHS. Bola taktiež ocenená titulom Vedkyňa roka 2016, Pribinov kríž I. triedy jej bol udelený prezidentom SR v roku 2019 a v roku 2020 sa stala finalistkou ESET Science Award.

PETER ŠIMON (2017 – 2018)

(*1952) Chemický inžinier, absolvent CHTF SVŠT v Bratislave (1976), docent CHTF STU (1994), doktor vied a profesor v odbore fyzikálna chémia (2002). Zaoberá sa degradáciou materiálov, fyzikálnou chémiou materiálov a modelovaním dejov prebiehajúcich v materiáloch, ako aj teóriou termoanalytických metód a ich aplikáciou na rôzne systémy. Je asociovaným editorom časopisu Journal of thermal analysis and calorimetry a členom redakčnej rady časopisu Journal of food and nutrition research. Je predsedom kinetického výboru ICTAC (International Confederation on Thermal Analysis and Calorimetry) (2022).

MICHAL GALAMBOŠ (2019 – 2020)

(*1975)

MONIKA JERIGOVÁ (2020 – 2022)

(*1977)

ĽUBOMÍR ŠVORC (2023)

(*1983)

Vo veku 40 rokov

Vek v akom sa stali predsedami/predsedníčkami

1.Bohuslav Nejedlý
2.Jan Buchtala54 rokov
3.Samuel Stankoviansky33 rokov
4.Juraj Gašperík39 rokov
5.Štefan Barica47 rokov
6.Jozef Tomko48 rokov
7.Štefan Toma52 rokov
8.Eberhard Borsig55 rokov
9.Dušan Berek65 rokov
10.Marta Sališová54 rokov
11.Ladislav Petruš51 rokov
12.Dušan Velič38 rokov
13.Viktor Milata50 rokov
14.Milan Drábik
15.Mária Omastová51 rokov
16.Peter Šimon65 rokov
17.Michal Galamboš44 rokov
18.Monika Jerigová43 rokov
19.Ľubomír Švorc40 rokov