ChemZi 2/1 2006

Obsah

3Predslov
4Aktuality v nanotechnológii
5Aktuality
6Priemyselný profil
Slovak Gold Exclusive… a nie iba o zlate
8Chémia Pod lampou
10SCHS portrét
Rozhovory s Dalmou a o Dalme
11Konferencie
13Novartis prednášky
Profesor K. Barry Sharpless v Bratislave
14Prehľadný článok
Galvanické články
16Dištančný kurz ,, Chémia bežného života“ určený pre ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie
18GCMS : New library f or flavors and fragrances
20Krátky článok
Iónové kvapaliny a možnosti ich využitia
20Využitie mikrovlnného žiarenia v chémii
21Začiatky slovenského názvoslovia organickej chémie
22SCHS Aktuality
EPF, European Polymér Congress, Moscow 2005 zjazd Polskiego Towarzystva Chemicznego a Stowarzyszenia Inžynierów i Techników Przemystu Chemicznego
23Valné zhromaždenia Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) a Európskej asociácie pre chemické a molekulové vedy (EuCheMS)
24História
Ženy vo vede I
26SAV
Slávnostný seminár pri príležitosti 80. narodenín Ing. Iva Proksa, DrSc
27PRIF UK
Výchova bakalára chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
28Chemické horizonty
Chemické horizonty – séria prednášok pokračuje aj v roku 2006
29Pedagogika
Letná škola chemikov – Šaľa 2005
30Laboratórne cvičenia z chémie bežného života pre žiakov ZŠ
32Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie
33Vieme niečo o polyméroch alebo aspoň o chémii?
34Chemická olympiáda
42. ročník chemickej olympiády (ChO) na Slovensku
36Legislatíva
2. Čo je klasifikácia chemických látok a prípravkov?
38Jubilanti
Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., šesťdesiatročný
Prof. Ing. Dr. Fridrich Gôrner, DrSc., čestný člen SCHS, 85 ročný
Doc. Ing. Jozef Kováč, CSc. – 80 ročný, plný nadšenia pre vedu a radosti zo života
Jubileum Doc. Ing. Michala Dunaja – Jurča, PhD.
Medzinárodné ocenenie čestného člena SCHS, Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
Spomienka na Prof. RNDr. Juraja Gašperíka
Spomienky na prof. Miloša Marka
40Spomienka
Prof. Ing. Erika Krakovská, CSc.
Smútime za Ing. Alicou Macejkovou
41EuCheMS