ChemZi 1/1 2005

Obsah

3Predslov
Čo je to ChemZi? (Velič D.)
4Novinky
5Priemyselný profil
V novom miléniu Slovnaft medzi európskou elitou (Valuch D.)
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
(Glasa R.)
8Prehľadný článok
Život molekúl v ich femtočase (Velič D.)
10Profil osobnosti
Prof. Ahmed Zewail, Kalifornský inštitút technológie, USA (Velič D.)
11Krátky článok
Bellušov – Claisenov prešmyk
(Uher M.)
12SCHS
Nové predsedníctvo a výbor SCHS
(Milata V.)
13Činnosť SCHS
Jubilejná 20. medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii (Šima J.)
40 rokov výučby a výskumu v oblasti anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
(Reháková M., Potočňák I., Černák J.)
Worshop NanoPol04
(Omastová M.)
16Chemické horizonty
Chemické horizonty – nová séria prednášok v SCHS (Drábik M.)
17História
Svetový rok fyziky 2005 (Biskupič S.)
História katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
(Dzurillová M., Černák J.)
20Pedagogika
Cena Synkoly za roky 2003 a 2004 (Durmis J.)
Chemická olympiáda na Slovensku
(Sališová M.)
23Konferencie
Prvý celoeurópsky chemický kongres
58. sjezd chemických společností
25Jubilanti
Profesor Ing. Kamil Antoš, CSc. jubiluje

Životné jubileum Prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc. (Toma Š., Zahradník P.)
Významné životné jubileum Doc. RNDr. Jaroslava Lešku, DrSc.
(Zahradník P., Sališová M.,Loos D.)
Prof. Ing. Mikuláš Furdík a jeho prínos k rozvoju Katedry organickej chémie PRIF UK
(Toma Š.)
28Nové knihy
Milan Remko:
Základy medicínskej a farmaceutickej chémie
2957. zjazd chemických spoločností

Zborník abstraktov 57. zjazd chemických spoločností