História odpadov PCB v Strážskom a ich odstraňovanie

doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.1,2

1Oddelenie organickej chémie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

2Oddelenie anorganickej technológie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

e-mail: ladislav.stibranyi@stuba.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
19. januára 2022 14:00

Prvé polychlórované bifenyly (PCB) boli syntetizované už v roku 1881 a ich priemyselná produkcia sa datuje od roku 1929 v USA vo firme Monsanto Chemical Company. Vo veľkom množstve boli vyrábané a distribuované najmä v období 30. až 70. rokov dvadsiateho storočia. Boli vyrábané pod rôznymi obchodnými názvami ako Delotherm Dynakol, Delor Hydelor, Pyranol Aroclor. Celkovo sa na svete vyrobilo 1,2 až 1,5 milióna ton polychlórovaných bifenylov. Prvé známky intoxikácie PCB, ktoré sa dostali do životného prostredia, boli zistené už v roku 1936. V roku 1966 švédsky vedec Soren Jensen prvýkrát dokázal PCB ako hlavné kontaminanty ekosystému Baltského mora. Základnou biologickou vlastnosťou je ich toxicita, nakoľko sa viažu na tuky a sú ťažko odbúrateľné a preto sa akumulujú v živých organizmoch a preto od konca 70. rokov minulého storočia dochádzalo k postupnému zákazu ich produkcie.

Chemko Strážske je jedným zo závodov chemického priemyslu v bývalom Československu, kde sa v roku 1959 začala výroba PCB. Prvým produktom výroby bola zmes kongenerov s komerčným názvom Delor 106. Táto zmes sa používala ako surovina na náterové hmoty, neskôr sa pridali do výrobného programu ďalšie výrobky ako Delor 103, Delor 105 a Hydelor. Používali sa ako nehorľavé elektroizolačné kvapaliny, náplne kondenzátorov a transformátorov, ako teplonosné médium v ohrevných systémoch, pridávali sa do pesticídov, tlačiarenských farieb, lepidiel a tmelov. Celkovo sa v závode Chemko Strážske vyrobilo 21500 ton výrobkov obsahujúcich PCB. Od 1. januára 1984 došlo k definitívnemu zastaveniu výroby v Strážskom a PCB boli zaradené medzi podozrivé chemické karcinogény.

Dôsledky výroby PCB v Strážskom sa prejavujú aj po desiatkach rokov od zastavenia výroby vysokou kontamináciou životného prostredia a predpokladá sa, že v zasiahnutej oblasti žije viac ako 25 000 obyvateľov. V areáli podniku Chemko boli identifikované tri zdroje výskytu odpadov z výroby PCB, a to „ošipáreň“, budova Energobloku 2 – nazývaná ako tepláreň a skládka odpadu vo zvernici Orlová. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila 22. januára 2020 mimoriadnu situáciu v Strážskom. Riešením odstraňovania týchto nebezpečných chemikálií bolo poverené MV SR, ktoré následné pre efektívne a ekologicky bezpečné riešenie dekontaminácie a odstránenie nebezpečného toxického odpadu požiadalo STU o spoluprácu. Rektor STU poveril spoluprácou s ministerstvom riaditeľa Ústav integrovanej bezpečnosti MTF STU so sídlom v Trnave, prof. Ing.  Karola Baloga, CSc., odborníka na požiare, nebezpečné látky a havarijné situácie a doc. Ing. Ladislava Štibrányiho, CSc, odborníka na organickú chémiu, forenznú chémiu a technológie odpadov.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.