Výskumné skupiny

doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.(Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Univerzita Komenského Bratislava, Biomagi Ltd., andrej.bohac@fns.uniba.sk) Vývoj kandidátov antitumorových liečiv. In Silico design, syntéza organických tyrozín kinázových inhibítorov a ich biologické testovanie (enzymatická aktivita, endoteliálne bunky, cancer stem cells, in vivo CAM a Zebrafish assay). Využitie in situ Click Chemistry pre vývoj kandidátov na liečivá. Medzinárodné projekty COST CM0602  (2007-2011, Brussels server) ANGIOKEM. COST CM1106 (2012-2016) Cancer Stem Cells.

RNDr. Magdaléna Májeková, CSc., Ing. Milan Štefek, CSc.magdalena.majekova@savba.sk, exfastfk@savba.sk (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) Navrhovanie a výskum potenciálnych látok na ovplyvnenie niektorých chronických ochorení. Štúdium interakcie liečivo-enzým (aldóza-reduktáza, serín proteázy, SERCA, MAO-A, MAO-B). QSAR štúdium antioxidačných a inhibičných vlastností substituovaných indolov a polyfenolických látok prírodného pôvodu.

Ing. Miloš Hricovíni, PhD.Chemický ústav SAV, Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov Milos.Hricovini@savba.skŠtúdium štruktúry a dynamických vlastností biologicky aktívnych sacharidov (hlavne heparínového typu) a analýza proteín-sacharidových interakcií NMR spektroskopiou a teoetickými metódami.

doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Oddelenie organickej chémie, Detašované pracovisko pri ZENTIVA a.s. Hlohovec dusan.berkes@stuba.sk, dusan.berkes@zentiva.sk Inhibítory metabolizmu lipidov a glykosfingolipidov. Štúdium syntézy homológov a konformačne obmedzených analógov ceramidov a inhibítorov typu lipstatínu, PDMP a HPA-12.

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.,chemitsa@savba.sk (Chemický ústav SAV Bratislava, Centrum glykomiky, Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov) Využívanie počítačových metód pre dizajn inhibítorov glykozyltransferáz a glykozid hydroláz a na výskum štruktúry a funkcie enzýmov pôsobiacich v metabolických a katabolických cykloch sacharidov.

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.Odd. organickej chémie, Ústav org. chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU Bratislava, Syntéza, chemické, fyzikalno-chemické, spektrálne a biologické vlastnosti heterocyklických zlúčenín
http://www.chtf.stuba.sk/~milata/ScienceVM.htm

 

 

 

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.