Súťaž o cenu Shimadzu

  • Post category:Konferencie

Firma SHIMADZU Corp., ako jeden z hlavných svetových výrobcov analytických prístrojov v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH

vyhlasuje 18. ročník

SÚŤAŽE O CENU SHIMADZU

Cieľom tejto Ceny je motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť spoluprácu akademickej obce s priemyslom.

SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku a súčasne dať mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej práce pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi. Ďalším cieľom je dať partnerským firmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk.

Kritériá pre účasť na súťaži o Cenu Shimadzu v r. 2017:

  • Cena je určená mladým vedeckým pracovníkom, ktorí v roku 2017 nemajú viac ako 30 rokov

  • Do súťaže o Cenu môžu byť prihlásené práce, kde sú použité separačné analytické metódy alebo je použitá atómová, molekulová alebo hmotnostná spektrometria v oboroch lekárskej chémie, farmácie, vedách o živote (life science), molekulárnej biológii alebo analýzy potravín, potravinových doplnkov, príp. obalov pre potravinárstvo

  • Prezentácia 10 vybraných kandidátov bude v slovenskom alebo českom jazyku v trvaní 10 min + 5 min diskusia na 69. Zjazde chemikov v dňoch 11.- 15.9.2017 vo Vysokých Tatrách

  • 10 prác bude vybraných porotou, menovanou SCHS, Shimadzu a zúčastnenými firmami

  • desiatim vybraným účastníkom hradí SHIMADZU vložné na 69. Zjazd chemikov (nie ubytovanie a cestovné), kde budú pred porotou prezentovať svoje prednášky

  • Prihlášky do súťaže o Cenu Shimadzu 2017 sa zasielajú na email cz@shimadzu.eu.com a súčasne sk@shimadzu.eu.com, a to formou abstraktu podľa propozícií 69. Zjazdu chemikov (http://www.69zjazd.schems.sk ->Inštrukcie ->Informácie pre autorov ->šablóna pre abstrakt) do 15.5.2017

Víťazná práca bude honorovaná finančnou odmenou 2 000 €,

druhá 1 200 € a tretia 600 €.

Bližšie informácie možno získať v Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR).

 

Ing. Theodor Petřík, CSc.

Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.