Látkové množstvo – mól, nová definícia v slovenčine        (DEFINITÍVNE A ZÁVÄZNE)

  • Post category:IUPAC

Aj táto web stránka vám poskytla v minulosti niekoľkokrát informácie o aktivitách, ktoré mali viesť (A AJ VIEDLI) k novým definíciách základných jednotiek SI a medzi nimi pochopiteľne aj k novej definícii jednotky látkového množstva – mól. Je teda účelné poskytnúť krátku sumarizáciu aktuálneho stavu:

  1. na Slovensku
  • Záväzný text novej definície mólu v slovenčine už niekoľko mesiacov existuje: Mól, symbol mol, je jednotkou látkového množstva sústavy SI. Jeden mól obsahuje presne 6,022 140 76 × 1023 elementárnych entít. Tento počet predstavuje pevne určenú číselnú hodnotu Avogadrovej konštanty NA vyjadrenú v jednotke mol-1 a nazýva sa Avogadrovo číslo. Látkové množstvo, symbol n, systému je mierou počtu špecifikovaných elementárnych entít. Týmito entitami môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny častíc.
  • Jazykové a gramatické aspekty takéhoto znenia definície posúdil a vydal k nim súhlasné stanovisko JÚ ĽŠ SAV, a to po diskusii a na podnet členov SNK IUPAC. Definícia mólu v slovenčine implicitne obsahuje aj novú definíciu látkového množstva a uvádza aj spresnenú číselnú hodnotu Avogadrovej konštanty/čísla.
  • Znenie nových definícií základných jednotiek SI, vr. definície jednotky mól, v slovenčine ako aj súvisiace legislatívne aspekty tak, ako majú platiť na Slovensku, nájdete vo Vyhláške ÚNMS SR č. 432/2019 Z.z. – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/432/vyhlasene_znenie.html . Text definície jednotky mól vo vyhláške je obsahovo aj jazykovo ekvivalentný tu uvedenému textu, ktorý je korektný aj podľa jazykovedcov z  JÚ ĽŠ SAV. Vyhláška určuje úradné znenie a platnosť všetkých nových definícií základných jednotiek SI, a to od 13. júna 2020.
  • Nové definície jednotky mól a ostatných základných jednotiek SI, predovšetkým ich preklady do slovenčiny, môžete porovnať napr. v:  J. Reguli a kol., Chémia a spoločnosť, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2018), str. 548-9, ISBN 978-80-568-0156-7 a M. Mariássy, ChemZi, 15, 1, 6-7 (2019), https://www.schems.sk/chemzi_pdf/ChemZi_1_2019.pdf .
  1. medzinárodne
  • Medzinárodný úrad mier a váh (BIPM) prijal v máji 2019 uznesenie o nových definíciách základných jednotiek SI, vr. jednotky látkového množstva – mól,  na báze siedmich fyzikálnych konštánt, s doporučením prijať a používať nové definície aj na úrovniach štátov a krajín sveta. IUPAC v mene medzinárodnej komunity chemikov kompetentne vystupoval v prípravnom období tak, aby definitívna verzia definície jednotky mól bola zrozumiteľná a použiteľná.
  •  „Gold Book IUPAC – https://goldbook.iupac.org/ “ obsahuje od  30. marca 2020 tri nové definície (v angličtine), a to: „mole – https://goldbook.iupac.org/terms/view/M03980 “, „amount of substance – https://goldbook.iupac.org/terms/view/A00297 “, „Avogadro constant – https://goldbook.iupac.org/terms/view/A00543 “. Ich zaradenie je o. i. výsledkom diskusie a doporučenia Medzidivíznej komisie pre terminológiu, názvoslovie a symboly (ICTNS) IUPAC.
  • A ako sme my chemici zo Slovenska prispeli do tohto medzinárodného kontextu? Predseda ICTNS IUPAC aj (A PRÁVE) na základe aktivít SNK IUPAC v tejto oblasti a súvisiacich argumentov a návrhu predsedu SNK IUPAC zaradil do agendy videoschôdze ICTNS IUPAC  tému „nová definícia mólu a Gold Book IUPAC“. Členovia ICTNS IUPAC po diskusii vychádzajúcej z našich argumentov poverili predsedu ICTNS IUPAC zabezpečiť urýchlenú aktualizáciu nielen definície mólu ale aj definícií látkového množstva a Avogadrovej konštanty v Gold Book IUPAC.

Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.