Forenzná chémia v praxi

Plk. Ing. Miroslav Pánik
Forenzná chémia v praxi.

v stredu 11. apríla 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

Forenzná chémia skúma chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti prostredia, materiálov a dejov dôležitých pre dokazovanie v trestnom konaní. K tomu sa využívajú metódy všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej chémie a fyziky, ktoré sa aplikujú a rozvíjajú v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí.
Predmetom skúmania forenznej chémie je zistenie vlastností látok a materiálov a potvrdenie alebo vylúčenie vzájomnej zhody s porovnávacími materiálmi. Objektmi skúmania sú hmotné častice (fragmenty, úlomky, otery), ktoré vznikli alebo boli prenesené pri určitom deji, resp. činnosti (napr. krádež vlámaním, dopravná nehoda a pod.), a výrobky a iné predmety (ukradnuté, nedovolene vyrábané, predávané alebo inak rozširované a používané).
Forenzným skúmaním sa ďalej charakterizujú materiály, hlavne:
i) určovaním chemického zloženia neznámych látok (omamné a psychotropné látky, liečivá, neoznačené chemikálie, a pod.),
ii) overovaním obsahu a chemického zloženia známych a deklarovaných látok a materiálov (napr. obsah účinných látok v liečivých prípravkoch, etanolu v liehovinách a pod.)
iii) zisťovaním všeobecných informácií (výskyt, dostupnosť, použitie), chemické a fyzikálne vlastnosti (rozpustnosť, horľavosť, výbušnosť, reaktivita, prchavosť a pod.), toxikologické údaje (nebezpečné koncentrácie, letálne dávky), ako aj iné špeciálne informácie.
Uplatnenie chémie vo forenznej praxi je veľmi rozmanité, čoho dôkazom bude aj prezentácia zaujímavých prípadov z reálneho života.

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.