ChemZi 8/1 2012

Obsah

3Editorial
4Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy? (tretia časť)
6Odborný článok
Periodická precipitácia ako chemická oscilačná reakcia
7Potenciál medzi imobilnou a difúznou vrstvou – elektrokinetický alebo zeta potenciál
8Elektrónová štruktúra: populárne versus presné metódy
10Nanotribológia – chémia na pohybujúcich sa rozhraniach
12Spektroskopická charakterizácia zlúčenín polytiofénov metódou korelačného počítania fotónov
14Štúdium optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv
15Využitie laserovej filamentácie pri bezkontaktnej “stand-off” detekcii chemických látok
16Spektrálne rozšírenie femtosekundových impulzov pri vysokých tlakoch
17International Laser Centre, Bratislava
18Aktuality SCHS
Kandidáti na členov Predsedníctva SCHS pre funkčné obdobie 2013-2016
19Zasadnutie Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností (ASCHFS) Zasadnutie Slovenského národného komitétu Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (SNK IUPAC)
19Názvoslovné okienko, Ako prekladať anglický výraz nanotube
20Mapa web stránky SCHS
21Predstavujeme Ing. Máriu Omastovú, DrSc.
22ChemPubSoc je časopisom aj slovenských chemikov
232011: A Stamp Oddysey
25Nové knihy
Jozef Tatiersky: Základné chemické výpočty
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska
26Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2012
27How to Predict Theoretical Quantitative Thermokinetic Parameters? Application to Halogenated Systems of Atmospheric Interest
27Konferencie
Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí
28XII. konferencia s medzinárodnou účasťou
SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP 2012
29OS Medicínska chémia
Záverečná konferencia projektu COST CM0602 – Inhibítory angiogenézy: dizajn, syntéza a aplikácia v biológii (ANGIOKEM) Smolenice 11. – 14. jún 2011
3054. Zjazd poľských chemikov
31Bypos 2012
32Zjazd chemikov – Errata
33Zjazd chemikov
34Jubilejný 60. zjazd Slovinskej chemickej spoločnosti
34FCHPT
Najlepšia technická fakulta na Slovensku
35História
European Congress? European Society? … and the First Institute of Technology since 1762
36250 rokov od založenia Banskej akadémie a výučby chémie v Banskej Štiavnici
39Spomienka na prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina
42Ukončenie osláv Medzinárodného roku chémie 2011 v Poľsku a oslava 100. výročia udelenia Nobelovej ceny Márie Skłodovskej-Curie
43Mária CURIE-SKŁODOWSKA (1867 – 1934)
2011 – Rok Márie Curie-Skłodowskej: aj rastliny nesú jej meno
44Profil osobnosti
Profil Vedca roka 2011 – prof. Ing. Romana Boču, DrSc.
46Pedagogika
Jednoduché zlúčeniny bóru na laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie, 2. časť
47Legislatíva
Požiarna bezpečnosť pri manipulácii s horľavými kvapalinami v laboratóriu
48Čas na zmenu
50Jubilanti
K životnému jubileu doc. RNDr. Oľgy Hritzovej, CSc.
Jubilantka Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
51Jadrový chemik profesor Pavol Rajec
52Spomienka
Za docentom RNDr. Petrom Kutschym, CSc.