ChemZi 17/2 2021

Obsah

275Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov 
27773. Zjazd chemikov
281Ceny pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov na 73. Zjazde chemikov
285ESET Science Award
286Slovenská chemická spoločnosť ako súčasť Chemistry Europe
287Chemické horizonty- jesenný cyklus 2021
289Grand Prix Chimique 2021
291Vďaka ACCORDU do nového šatu alebo Rekonštrukcia „Starej” budovy FChPT STU, časť 1.
292Slovenské univerzity a slovenský hokej
293študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život
295Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
297Vitamín K a osteoporóza
299Prehled a využití mobilných aplikací ve výuce chemie
302Rok 2021 na ústave chemických vied PF UPJŠ
305Informácia o zasadnutí SNK IUPAC
305Congress of the Slovak & Czech Chemical Societies
306Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska
307Ing. RNDr. Miroslav Zikmund, CSc., 100-ročný
308Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., 70-ročný
309Odišiel prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.
310Náhly odchod Ing. Miroslava Koóša, DrSc.
311Zomrel prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.