Zeolity – história, súčasnosť a perspektívy

Doc. Ing. Pavol Hudec, PhD1
1Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

online prednáška cez MS Teams
03. novembra 2021 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na youtube kanáli Chemické horizonty

Prednáška sa zaoberá históriou zeolitov od vzniku pojmu „zeolit“, spojeného s objavom nezvyčajného minerálu v pukline sopečných vyvrelín v r. 1756, cez takmer dve storočia objavovania ďalších desiatok prírodných zeolitov ako raritných kryštálov v sopečných vyvrelinách až po objav obrovských ložísk prírodných zeolitov v horninách sedimentárno – vulkanického pôvodu v 30-tych rokoch 20. storočia. História pokračovala prípravou prvých syntetických zeolitov A, X a Y v 60-tych rokoch 20. storočia, syntetických zeolitov pribúdalo a v súčasnosti pojem „zeolit“ označuje vyše 250 rôznych zeolitových štruktúr hlinitokremičitanov (z ktorých okolo 65 sa nachádza aj v prírode), aj keď iba cca 15-20 z nich nachádza sorpčné (selektívna sorpcia – molekulovo-sitový efekt), iónovýmenné a katalytické aplikácie v rôznych oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva.

V prednáške bude popísaná aj história objavu a aplikácie slovenského prírodného zeolitu – klinoptilolitu. Na pracovisku autora (pôvodne Katedra technológie ropy ChTF STU) – sa s výskumom aplikácie zeolitov v heterogénnej katalýze začalo hneď po objave klinoptilolitu, čiastočne sa výskum venoval aj lokálne sa vyskytujúcemu prírodnému mordenitu, a po prvých syntézach zeolitov vo VURUPe (Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny) sa začali v rámci spolupráce testovať aj tieto syntetické zeolity. V prednáške budú prezentované hlavné, zásadné výsledky vo výskume aplikácie prírodných a hlavne syntetických zeolitov ako kyslých a difunkčných katalyzátorov vo významných rafinérskych aj petrochemických procesoch na pracovisku autora, ktorým bolo Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT STU, ktoré sa neskôr zlúčilo s Oddelením organickej technológie. Súčasne budú naznačené perspektívy v rozvoji syntéz a modifikácií zeolitov do budúcnosti.

This Post Has 2 Comments

  1. Ildiko Takacsova

    Su niekde ulozene zaznamy z video-prednasok?

    1. Ivan Šalitroš

      Zdravím, ďakujem za komentár. K tomuto článku bol pridaný odkaz na záznam prednášky uverejnený na youtube kanáli Chemické horizonty.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.