Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.  

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,

84215 Bratislava, Slovakia e-mail: sykoram@uniba.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 11. januára 2023 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

Moja prednáška bude rozdelená na dve časti. V úvodnej časti stručne zhrniem niektoré moje profesionálne skúsenosti z môjho pôsobenia na rôznych výskumných inštitúciách v USA. Taktiež v krátkosti popíšem náš pokrok pri zriaďovaní nového výskumného laboratória na Univerzite Komenského, Laboratória Pokročilých Materiálov (LAM), podporeného Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020, schémy ERA Chairs.

V odbornej časti mojej prezentácie popíšem vybrané príklady výskumu z troch výskumných tém na rozhraní chémie, fyziky a materiálového výskumu, ktorými sa dlhodobejšie zaoberám a ktoré sú tiež hlavnými výskumnými témami v LAM. Prvou témou budú anorganické nanokryštály: základný popis a definície, príprava pomocou koloidných chemických syntéz, optické vlastnosti a príklady praktického využitia. Druhou témou budú nanografény alebo grafénové kvantové bodky: základné definície, príprava pomocou tzv. “bottom-up” prístupu, využitím tradičných metód organickej syntézy, charakterizácia elektrónovej štruktúry a príklady možností využitia. V tretej téme sa zameriam na perovskitové materiály, ktoré v poslednej dobe vyvolali veľký záujem vďaka ich vysokej efektivite v solárnych článkoch a iných optoelektronických zariadeniach. Ako je uvedené v názve prezentácie, mojim cieľom bude okrem príkladov z môjho výskumu tiež priblížiť, kde existujú pre chemikov nové možnosti využitia chemickej odbornosti a intuície pri vývoji materiálov pre inovatívne a často revolučné technológie.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.