ChemZi 9/1 2013

Obsah

3Editorial
4Prehľadný článok
Mongolsko – krajina oplývajúca veľkými náleziskami prírodných zeolitov
6Odborný článok
Opracovanie povrchu skla výbojom horiacim na vodnom rozhraní
7Využitie diafragmového výboja na depozíciu vrstiev polyméru kyseliny akrylovej na polypropylénových netkaných textíliách
8Polyméry pre aplikáciu v poľnohospodárstve, Projekt Polyfriend – moderné ekologicky nezávadné polyméry
10Analýza minerálov v granite metódou LIBS
11Nové knihy
Vojtech Szemes: Kontrola kvality potravín
11Názvoslovné okienko
Ako prekladať anglické slovo „friendly“ v niektorých chemických slovných spojeniach do slovenčiny
12Aktuality SCHS
Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2013 – 2016
Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2012
13Profesor Otto Wichterle z pohľadu Slovenska
14ASCHFS
Osobnosť farmaceutickej chémie na Slovensku, prof. Jozef Čižmárik
15Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2013
16Konferencie
Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
18História
Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny
19Trochu nostalgie…
20Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec – prvý dekan FaF UK
21Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. – nestor histórie chémie na Slovensku
22SAV
Slovenská akadémia vied oslavuje 60. výročie založenia
25Ústav polymérov SAV má 50 rokov
2660. výročie založenia Ústavu anorganickej chémie
27FCHPT STU
Profesor Martin Bajus jubilant, zakladateľ školy pyrolýzy na STU v Bratislave
30Pedagogika
Syntéza oxalátokomplexov medi na laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie
32Združenie učiteľov chémie
33Jubilanti
75 ročný Dušan Berek
Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. – 75 ročný
34Profesor Ing. Alexander Príbela, DrSc.
35Ing. Viktor Roth, CSc.
Spomienka
Prof. Ing. Dr. Štefan Kováč, DrSc. 1928 – 2013
Prof. ing. Kamil Antoš, CSc. 1925 – 2013
3665. Zjazd chemikov

Zborník abstraktov 65. Zjazd chemikov