ChemZi 6/1 2010

Obsah

3Editorial
4Aktuality
5Priemyselné správy
6Priemyselný profil
Informácie o stave niektorých odvetví chemického priemyslu
7Nové knihy
Filatelistické potulky chémiou
8Priemyselný profil
Alternatívne letecké biopalivá – čoraz bližšie k certifikácii
11Reklama
12Prehľadný článok
K definícii materiálovej chémie, 2. časť
(Technická správa IUPAC)
14Odborný článok
Terahertzová časovo rozlíšená spektroskopia
16Odborný článok
Molekulové organické materiály pre opto/elektroniku
19Krátky článok
Čo sú biobatérie a aká je ich budúcnosť?
20Microarray – od genomiky ku sladkým škvrnám
22Aktuality SCHS
Náš časopis ChemZi oslavuje 5 rokov
24SCHS je už členom ChemPubSoc
26Čo a načo je Impakt faktor?
2740 rokov Odbornej skupiny Polyméry SCHS
28Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2010
29Konferencie
XI. medzinárodná konferencia Súþasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi ACP 2010
30Annual Florida Heterocyclic and Synthetic Conference (FloHet-11)
Slovenský národný komitét Medzinárodnej mechanochemickej asociácie v Košiciach, Výročná správa za rok 2009
31Zjazd slovenských a českých chemikov v Pardubiciach
32Cena Shimadzu 2010
33Ako som vyhrala prvé miesto v súťaži “Cena Shimadzu 2010” na 62. zjazde chemických spoločností, ktorá sa konala v Pardubiciach v dňoch 28. – 30. júna 2010
34Frontiers of Chemistry: From Molecules to Systems
63. zjazd chemikov
35ECTN Annual Conference & ECTN Association Meeting 2010 April 14th – 17th 2010, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpelier
36STU
70 rokov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
38Pedagogika
Kurz Náterové látky
39Poďme experimentovať…v chémii
40SAV
Prístrojové vybavenie Centra excelentnosti MACHINA
42ZSVTS
20 rokov ZSVTS 1990 – 2010
43Chemická olympiáda
Celoštátne kolo chemickej olympiády – 46. ročník
44Legislatíva
Máte aktuálny Prevádzkový poriadok laboratória?
45Jubilanti
Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. – sedemdesiatročný
Prof. Ing. Václav Koman, DrSc. významný absolvent SVŠT z prvej dekády
46Významné jubileá na FPV UCM v Trnave
47K životnímu jubileu Ing. Slavomila Ďuroviče, CSc.
48Spomienka
Rozlúčili sme sa s Ing. Máriou Proškvorcovou (1925 – 2009), vzácnou spolupracovníčkou z podniku Slovlik, Trenčín
Prof. PhDr. Ján Kandráč, CSc. In Memoriam (1934 – 2010)
Prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc. In Memoriam (1946 – 2010)