Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 pokračuje prednáškou:

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku

v stredu   12. marca 2014, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Chemická olympiáda je súťaž, ktorej poslaním je:

a)        rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii,

b)        vyvolávať u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu,

c)        prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov v chémii a podporovať ich ďalší odborný rast,

d)        prispievať pri voľbe povolania k orientácii na chemické odbory,

e)        prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov,

f)        vyvolávať a pestovať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe.

g)        umožňovať učiteľom základných škôl a stredných škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách a stredných školách,

h)        vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach.

Chemická olympiáda sa začala organizovať v bývalom Československu a teda aj na Slovensku v roku 1964. Má teda už 50 rokov. Od školského roku 1993/94, t. j, už 21 rokov, sa organizuje v Slovenskej republike samostatne.

Cieľom tejto prednášky/prezentácie je ukázať, ako sa plnili uvedené ciele v praxi a akým problémom museli a stále musia organizátori chemickej olympiády na Slovensku čeliť, aby sa mohli uskutočniť dobré predsavzatia, ktoré sú skryté v uvedených cieľoch. Na druhej strane sa podarilo dosiahnuť také výsledky, ktoré nás oprávňujú, aby sme neboli skeptickí, ale hrdí na prácu mnohých učiteľov stredných a základných škôl, ale aj mnohých vysokoškolských učiteľov, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje vedomosti žiakom a napomáhajú tak pri vyhľadávaní talentovaných mladých ľudí, ktorých Slovensko veľmi potrebuje.

Prácu a príspevok Slovenska k rozvoju chemických olympiád ocenilo aj zahraničie a orgány Medzinárodnej chemickej olympiády (MChO) rozhodli, aby Medzinárodné informačné centrum MChO malo sídlo na Slovensku v Bratislave.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.