ChemZi 4/1 2008

Obsah

3Editorial
4Aktuality
5Priemyselné správy
6Priemyselný profil
Večer slovenskej chémie a farmácie 2008
8Poskytne Slovensko biotechnológiám systémovú šancu?
9O smerovaní priemyselných biotechnológií na Slovensku
10Prehľadný článok
Elektrolytické články I
12Autíčka na vodík v alternatívnom vyučovaní chémie
14Odborný článok
Porovnání spektrofotometrické a elektrochemické metody stanovení enzymu ureázy
16Nobelova cena
Keď sa sen zmení na skutočnosť
18SCHS Aktuality
Odborná skupina SCHS pre analytickú chémiu v Košiciach v roku 2007
19Chemické organizácie a spoločnosti na Slovensku a vo svete
20SSPCH Aktuality
Priemyselná toxikológia ‘08
21Merck profil
Osobný kontakt a vcítenie sa do situácie zákazníka je našou filozofiou
22Chemické horizonty
Chemické horizonty v roku 2008, „jarný semester“
23História
Sto rokov od narodenia profesora Samuela Stankovianskeho, významného slovenského vedca a pedagóga
24Prof. JUDr. Rudolf Briška, 100. výročie narodenia
25Nositelia Nobelových cien za chémiu a ich návštevy na Slovensku
26SAV
Posilnenie úlohy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pri písaní a riešení vedeckých projektov
28Pedagogika
Ako počítať entropiu
2930. ročník Letnej školy chemikov na SPŠ Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici
30Chemická olympiáda
Výsledky 44. ročníka chemickej olympiády
34Slovnaft podporil chemickú olympiádu v Bratislavskom samosprávnom kraji
35Konferencie
36Legislatíva
5. Karta bezpečnostných údajov
37Jubilanti a Spomienky
K 70. životnému jubileu Doc. Ing. Dušana Bereka, DrSc.
Jubileum Ing. Karola Babora, PhD.
38Docent Ing. Ivan Lacko je už sedemdesiatnikom
39Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. – 70 ročný
K životnému jubileu doc. RNDr. Márie Rehákovej, CSc.
40Lúčime sa s Ing. RNDr. Oskarom Markovičom, DrSc. (1927 – 2008)
Prof. RNDr. František Strmiska, CSc.