7. národná konferencia učiteľov chémie

  • Post category:Pedagogika

Združenie učiteľov chémie a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku srdečne pozývajú na

7. národnú konferenciu učiteľov chémie

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl

Termín: 1. február 2019

Miesto: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1

Viac informácii na www.zuch.sk

Garanti: doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., RNDr. Helena Vicenová

Moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Cieľová skupina: učitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl, iná odborná verejnosť

PROGRAM

09.00 – 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 – 10.15 Otvorenie 7. národnej konferencie učiteľov chémie

10.15 – 10.45 Slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“

10.45 – 11.00 Vyhlásenie 3. ročníka súťaže „Skús pokus“

11.00 – 12.00 Odborné referáty

11.00 – 11.30 prof. Ing. Ján Kurucz, PhD., FPV UMB Banská Bystrica “Nové generácie nervovo paralytických látok – Novičok”

11.30 – 12.00 doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., PF KU Ružomberok “Podnety k chemickému vzdelávaniu”

12.00 – 12.30 Valné zhromaždenie RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady ZUCH

– schválenie Výročnej správy za rok 2018

– schválenie Plánu činnosti na rok 2019

– voľba do správnej rady ZUCH

12.30 – 13.30 Prestávka (obed)

13.30 – 15.00 Popoludnie venované aktuálnym otázkam:

– Význam knižnice v celoživotnom vzdelávaní

– Chemická olympiáda a iŠVP

– Možnosti celoživotného vzdelávania

– Materiály pre učiteľov chémie

15.00 Záver konferencie

Organizačné pokyny: Prihlášku treba odoslať do 18. 1. 2019, resp. ak nemáte záujem o obed, do 25. 1. 2019 elektronicky na email: helena.vicenova@gmail.com Výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník. Konferenčný poplatok sa platiť nebude. Z konferencie bude vydaný Zborník (s ISSN), ktorý bude uverejnený na stránke www.zuch.sk.

Viac informácii na www.zuch.sk

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.