IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry – Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie

Bola vytvorená v roku 1919 chemikmi z priemyslu a akademickej obce, ktorí si uvedomovali potrebu medzinárodnej štandardizácie v chémii (napr. terminológia a názvoslovie). Táto celosvetová organizácia v súčasnosti poskytuje objektívne vedecké poznatky a vyvíja základné nástroje na aplikáciu a komunikáciu chemických poznatkov v prospech ľudstva a sveta. IUPAC plní svoje poslanie podporovaním trvalo udržateľného rozvoja, poskytovaním spoločného jazyka pre chémiu a presadzovaním voľnej výmeny vedeckých informácií. (porovnaj v Strategic Plan – IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry %)

Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC) je kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC.

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.; predsedníčka; Physical and Biophysical Chemistry Division IUPAC, Titular member
 • doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.; podpredseda; Interdivisional Committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Titular member
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
 • Mgr. Martin Danko, PhD.
 • prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
 • Ing. Michal Korenko, PhD.
 • prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; Analytical Chemistry Division IUPAC, Emeritus fellow
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Science Board IUPAC, Elected member; Polymer Division IUPAC, president & Titular member
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • Ing. Michal Máriássy, CSc.
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
 • doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 • prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.; Chemistry and Human Health Division IUPAC, National representative
 • RNDr. Matej Baláž, PhD. 
 • Ing. Ján Mihalík, PhD. 
 • RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

Aktuality IUPAC

IUPAC | Nadnárodné spoločnosti

„IUPAC POSTER PRIZE CERTIFICATE“ – ČLÁNOK V CHEMISTRY INTERNATIONAL

Milí fanúšikovia chémie a jej príbuzných odborov, radi by sme sa s vami podelili o článok, ktorý vyšiel v prvom tohtoročnom čísle časopisu Chemistry International. Tento časopis vychádza kvartálne a informuje o novinkách od Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC). V krátkom článku od bývalého predsedu SChemS a súčasného predsedu Slovenského národného komitétu IUPAC doc. RNDr. Milana Drábika, CSc. sa vraciame do minulého roku, v ktorom sa uskutočnil 75. Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách (04.-08.09.2023). Na tomto najvýznamnejšom podujatí našej spoločnosti sa udeľovali viaceré ocenenia pre talentovaných študentov a mladých výskumníkov. IUPAC prostredníctvom predstaviteľov národného komitétu udeľoval dve ocenenia […]

IUPAC | Nadnárodné spoločnosti

IUPAC, Top Ten Emerging Technologies in Chemistry, 2021 a 2022

Návrhy a výber „Top Ten Emerging Technologies in Chemistry – giving visibility and recognition to the role of chemists and chemistry in solving Society’s greatest challenges as well as increasing IUPAC’s visibility around the globe“ sa stali pravidelnou časťou aktivít IUPAC. Prehľad vybraných „Top Ten Emerging Technologies in Chemistry 2021“ ukazuje obrázok:

IUPAC

Kvíz IUPAC o Periodickej tabuľke pokračuje

a stal sa permanentnou súčasťou aktivít a web-stránky IUPAC; iupac.org/iupac-periodic-table-challenge-2-0/ a/alebo iupac.org/periodic-table-challenge/ Tento kvíz, ktorý vlani oslovil mnoho našich kolegýň a kolegov ako aj študentov, je teda naďalej dostupný a odporúčame ho využívať napr. pre pedagogické účely v školách všetkých stupňov. Milan Drábik ( drabik@fns.uniba.sk ), predseda SNK IUPAC.