ChemZi 3/1 2007

Obsah

3Predslov
4Aktuality
6Priemyselný profil
Večer slovenskej chémie a farmácie, Príhovor prezidenta ZCHFP pri príležitosti 15. výročia založenia
10Prehľadný článok
Počítačom podporované projektovanie liečiv (CADD)
12Elektrolytické články II
14Versatile and flexible in routine use
16Vláknité materiály XXI. storočia
18SCHS portrét
Plenárny prednášateľ na 59. zjazde chemikov – profesor Gerhard Ertl
19Chemické horizonty
Chemické horizonty – ukončili sme II. ročník tejto série prednášok
20SCHS Aktuality
Medaila Daniela Belluša
Ustanovenie ceny Slovenskej chemickej spoločnosti – Medaila Daniela Belluša
21Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. – udelenie Medaily Daniela Belluša
22Doc. Ing. Milan Karvaš, PhD. – laureát Medaily Daniela Belluša
243. Nitrianska konferencia z kvantovej chémie
Odborný seminár na pôde Oddelenia potravinárskej technológie FCHPT
25Medzinárodná konferencia o makromolekulách
„Advanced Polymeric Materials – APM 2006“ medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii, v dňoch 3.-8. 6. 2007
26História
Jubilujúce Chemické Zvesti/Chemical Papers 1947-2007
30Slovenská technická univerzita v Bratislave jubiluje
32Významné výročia vynikajúcich chemikov z oblasti farmaceutickej a organickej chémie
34Pedagogika
Školské chemické pokusy z organickej chémie pre žiakov gymnázií
36Konferencia ECTN v San Sebastiane
37Konferencie
60. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností
SSC 2008
38Chemická olympiáda
Výsledky najvyšších súťaží 43. ročníka chemickej olympiády v kategóriách A, B, C a F
40Obraz chémie
Ako si chemikálie a potravinové aditíva predstavujú žiaci základných a stredných škôl
42Legislatíva
O čom je REACH?
44Jubilanti
Eberhard Borsig, sedemdesiatročný
Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
45Jubilant Ing. Július Durmis, PhD.
Dr. Rudolf Kohn, osemdesiatpäťročný
Prof. Ing. RNDr. Alexander Tkáč, DrSc. – 85 ročný
46Spomienka
Prof. RNDr. Vojtech Kellö, akademik SAV a ČSAV (1919-2007)
Ing. Truchlik Štefan, CSc.
47Za naším kolegom
4959. zjazd chemikov

Zborník abstraktov 59. zjazd chemikov