Predsedovia SChemS

BOHUSLAV NEJEDLÝ (1929 – 1935)

(*1872 †1944) Predseda krajinskej odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave v roku 1929. 

JAN BUCHTALA (1936 – 1938)

(*1882 †1969) Absolvent lekárskej a filozofickej fakulty Univerzity v Grazi (1908, Rakúsko), profesor a prvý prednosta Ústavu pre lekárskej chémiu LF UK 1922 – 1938, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1931 – 1932). Venoval sa problematike súdnej chémie, toxikológie a mikroanalýze organických látok (spolu s nositeľom Nobelovej ceny F. Preglom). Na analýzu pohonných látok, banských plynov a testovanie ich explozívneho výkonu zostrojil originálny prístroj mikrodynamograf. Predseda krajinskej odbočky SCHS 1936 – 1938, podpredseda 1930 –1935.

Článok v NAŠA UNIVEZITA Január 2019 

FRANTIŠEK VALENTIN (1939 – 1940)

(*1892 †1966) Absolvent ČVUT Praha (1925). Dekan PriF UK (1940 – 1942), prorektor a rektor UK a SVŠT (1941 – 1944). Venoval sa štúdiu sacharidov a vitamínu C. Profesor lekárskej chémie a prednosta Ústavu pre lekársku chémiu (1939 – 1945), profesor organickej chémie PriF UK a CHTF SVŠT 1940 – 1945, zakladateľ a prvý predseda Slovenskej akadémie vied a umení, člen redakčnej rady Chemického obzoru, Bratislavských lekárskych listov a Chemických zvestí.

SAMUEL STANKOVIANSKY (1940 – 1945)

(*1907 †1980) Chemický inžinier, absolvent Chemickej fakulty ČVUT v Prahe (1930). Stredoškolský profesor a riaditeľ na Priemyslovej škole chemickej v Banskej Štiavnici (1934-1953). Profesor analytickej chémie a vedúci Katedry analytickej chémie PRIF UK. Spočiatku pracoval v oblasti polarografie organických analytických činidiel a neskôr rozvinul teoreticky aj prístrojovo metódu kapilárnej izotachoforézy. Prvý starosta (predseda) Spolku chemikov Slovákov (1940 – 1945). Jeho zásluhou táto spoločnosť vykonáva svoju odbornú činnosť aj v súčasnosti.

JURAJ GAŠPERÍK (1945 – 1950 a 1950 – 1954)

(*1906 †1979) Chemik, pedagóg, absolvent ČVŠT v Brne (1934). Od roku 1943 pôsobil ako profesor na CHTF SVŠT Bratislava. V roku 1947 – 1949 dekan CHTF SVŠT, v rokoch 1950 – 1962 vedúci redaktor Chemických zvestí. Predseda Spolku chemikov Slovákov (1945 – 1950) a predseda Slovenskej chemickej spoločnosti (1950 – 1954).

ŠTEFAN BARICA (1962 – 1969)

(*1915 †1977) Chemický inžinier, absolvent CHTF TU v Bratislave, riaditeľ Výskumného ústavu liehovarov a konzervární v Bratislave. Zaoberal sa problematikou potravinárskej chémie, mechanizáciou a automatizáciou v potravinárskej výrobe najmä v konzervárenstve a mraziarenstve. Predseda SCHS (1962 – 1969), spoluorganizoval Chemický zjazd v Žiline (1963) a v Nitre (1968). Zaslúžil sa o rozvoj a činnosť odbornej skupiny potravinárskej chémie SCHS.

JOZEF TOMKO (1969 – 1988)

(*1921) Chemický inžinier (1947), absolvent CHTF SVŠT v Bratislave, doktor technických vied (1950). Vedúci vedecký pracovník Chemického ústavu SAV, doktor chemických vied (DrSc. 1970). Profesor farmakognózie a vedúci Katedry farmakognózie a botaniky na FaF UK (1973). Pracoval v chémii prírodných látok a liečiv, najmä v oblasti opióvých, steroidných a pyrolinóvých alkaloidov. Predseda Slovenskej chemickej spoločnosti počas šiestich funkčných období (1969- 1988), člen divízie organickej chémie IUPAC-u (1973 – 1977). Zaslúžil sa o činnosť spoločnosti v odborných skupinách, o členstvo SCHS vo Federácii európskych chemických spoločností (FECS, 1970), o usporiadanie celoštátnych chemických zjazdov v Banskej Štiavnici a vo Vysokých Tatrách. Od roku 1989 Čestný predseda SCHS.

ŠTEFAN TOMA (1989 – 1990)

(*1937) Absolvent PRIF UK v Bratislave (1960), profesor organickej chémie na PRIF UK (1984), doktor chemických vied (DrSc. 1982), pracuje v odbore organokovových zlúčenín a venuje sa štúdiu netradičných metód organickej syntézy (ultrazvuk, mikrovlny, anorganické nosiče). Predseda SCHS (1989 – 1990). Zaslúžil sa podstatnou mierou o rozvoj činnosti odbornej skupiny Organická chémia.

EBERHARD BORSIG (1991 – 1995)

(*1936 †2022) Chemický inžinier CHTF SVŠT v Bratislave (1960), vedúci vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV v Bratislave (DrSc. 1991), profesor CHTF STU (1998), člen Európskej polymérovej federácie (EPF). Zaoberá sa mechanizmami radikálovej polymerizácie v rámci vedného odboru polymérov. Predseda SCHS (1991 – 1996), aktívne udržiaval kontakty s Českou chemickou spoločnosťou.

DUŠAN BEREK (1996 – 1998 a 2003 – 2004)

(*1938 †2022) Chemický inžinier, absolvent CHTF SVŠT v Bratislave (1960), vedúci vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV v Bratislave, (DrSc. 1991), docent CHTF STU (1999). Pracoval v odbore makromolekulovej chémie a separačných metód. Predseda SCHS (1996 – 1998), člen výboru FECSu (1993 – 1996). Ako predseda národného komitétu chémie sa zaslúžil o rozšírenie medzinárodných kontaktov Slovenskej chemickej spoločnosti.

MARTA SALIŠOVÁ (1999 – 2000)

(*1945 †2016) Absolventka PRIF UK v Bratislave (1970), docentka organickej chémie na PRIF UK (1993), pracovala vo vednom odbore organokovové a chirálne zlúčeniny. Predsedníčka SCHS (1999 -2000), predsedníčka Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností, organizátorka chemických olympiád a práce s mladými absolventami chemického štúdia na PRIF UK. Zaslúžila sa podstatnou mierou o prácu a rozvoj odbornej skupiny SCHS Výučba chémie.

LADISLAV PETRUŠ (2001 – 2002)

(*1950)

DUŠAN VELIČ (2005 – 2006)

(*1966 †2023)

VIKTOR MILATA (2007 – 2008 a 2011 – 2012 a 2015 – 2016)

(*1957)

MILAN DRÁBIK (2009 – 2010)

(*1954) Absolvent PRIF UK v Bratislave (1977), vedecký pracovník Ústavu anorganickej chémie SAV (1981 – 2015), docent anorganickej chémie na PRIF UK (2009 – 2019). Rozpracoval (pedagogicky aj vedecky) témy materiálovej chémie –  inovatívne kompozitné materiály podobné cementu, betónu a keramike. Spoluzakladateľ série prednášok SCHS „Chemické horizonty“. Predseda SCHS (2009-2010). Predseda Slovenského národného komitétu IUPAC (od 2013), volený člen divízie IUPAC (Anorganická chémia, 2010 –  2019) a Komisie IUPAC pre terminológiu, názvoslovie a symboly (2016 – 2024).

MÁRIA OMASTOVÁ (2013 – 2014)

(*1962 †2024)

PETER ŠIMON (2017 – 2018)

(*1952) Chemický inžinier, absolvent CHTF SVŠT v Bratislave (1976), docent CHTF STU (1994), doktor vied a profesor v odbore fyzikálna chémia (2002). Zaoberá sa degradáciou materiálov, fyzikálnou chémiou materiálov a modelovaním dejov prebiehajúcich v materiáloch, ako aj teóriou termoanalytických metód a ich aplikáciou na rôzne systémy. Je asociovaným editorom časopisu Journal of thermal analysis and calorimetry a členom redakčnej rady časopisu Journal of food and nutrition research. Je predsedom kinetického výboru ICTAC (International Confederation on Thermal Analysis and Calorimetry) (2022).

MICHAL GALAMBOŠ (2019 – 2020)

(*1975)

MONIKA JERIGOVÁ (2020 – 2022)

(*1977)

ĽUBOMÍR ŠVORC (2023)

(*1983)

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.