Dvaja laureáti Nobelovej ceny za chémiu v Bratislave

Vážení kolegovia!

V stredu 15. marca o 13,00 popoludní bude Aula STU na Mýtnej ulici miestom unikátnej
udalosti – na jej pôde sa stretnú dvaja laureáti Nobelovej ceny za chémiu (doteraz na
Slovensku a v Bratislave nevídané). STU im slávnostne udelí titul “doctor honoris causa”.

Profesori Bernard L. Feringa z University v Groningene a Jean-Marie Lehn z University v
Štrasburgu prednesú inauguračné prednášky
a po slávnosti by mal byť priestor na stretnutie
s médiami.

Deň predtým prof. Lehn prednesie o 10,00 na FCHPT STU v CH12 prednášku na tému:
„Perspectives in Chemistry: From Supramolecular Chemistry towards Adaptive Chemistry –
Perspektívy v chémii: od supramolekulárnej chémie k adaptívnej chémii“
. Ich spoločným
záujmom je supramolekulová chémia a príbuzné oblasti a tak na oboch fórach očakávame
vizionársky pohľad na smerovanie chémie, ktorý nájde odraz v každom odbore chémie.

Bernard L. Feringa
The Nobel Prize in Chemistry 2016: Prize motivation: “for the design and synthesis of
molecular machines”: we can imagine that the components of the smallest machines could
be molecules. For a machine to function, its parts must be able to move relative to each
other. Bernard Feringa has contributed to the development of molecular machines. For
example, in 1999 he constructed a molecular motor by making a molecular rotor blade
continuously spin in the same direction. In the future, molecular machines could be used for
new materials, sensors, and energy storage systems.
Nobelova cena za chémiu 2016: Motivácia ocenenia: “za dizajn a syntézu molekulárnych
strojov”: môžeme si predstaviť, že komponenty najmenších strojov by mohli byť molekuly.
Aby stroj fungoval, jeho časti musia byť schopné vzájomného pohybu. Bernard Feringa
prispel k vývoju molekulových strojov. Napríklad v roku 1999 skonštruoval molekulový motor
tým, že lopatku molekulárneho rotora nepretržite otáčal rovnakým smerom. V budúcnosti by
sa molekulové stroje mohli používať na nové materiály, senzory a systémy na ukladanie
energie.

Jean-Marie Lehn
The Nobel Prize in Chemistry 1987: Prize motivation: „for their development and use of
molecules with structure-specific interactions of high selectivity“: Chemical reactions often
occur through the influence of molecules that have cavities and pockets where other atoms
and molecules can be attached to then join with other molecules. After Charles Pedersen
discovered crown ethers, molecules that can capture certain metallic atoms, Jean-Marie
Lehn found related molecules in 1969 that he called cryptands. They can capture certain
types of molecules, making it possible to create chemical compounds through chemical
reactions that have a significant impact on biological processes.
Nobelova cena za chémiu 1987: Motivácia ocenenia: “za ich vývoj a použitie molekúl so
štruktúrne špecifickými interakciami vysokej selektivity”: Chemické reakcie sa často
vyskytujú vplyvom molekúl, ktoré majú dutiny a vrecká, kde môžu byť pripojené iné atómy a
molekuly, ktoré sa potom spájajú s inými molekulami. Potom, čo Charles Pedersen objavil
crownétery, molekuly, ktoré dokážu zachytiť určité kovové atómy, Jean-Marie Lehn našiel v
roku 1969 príbuzné molekuly, ktoré nazval kryptandy. Môžu zachytiť určité typy molekúl, čo
umožňuje vytvárať chemické zlúčeniny prostredníctvom chemických reakcií, ktoré majú
významný vplyv na biologické procesy.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov vypočuť si nositeľov Nobelovej ceny a spoznať ich
osobne!
V. Milata

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.