2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukKomplexné a heteroaromatické zlúčeniny bóru pre optoelektronické aplikáciePeter Hrobárik
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukKombinované fotokatalytické a foto-Fentónové vlastnosti metal-oxidových kompozitov pre degradáciu polutantov vo vodeGustáv Plesch
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukPríprava metal-oxidových nanotrúbok pre fotokatalytické aplikácieGustáv Plesch
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukPríprava fluórovaných polyoxometalátovLukáš Krivosudský
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukAromatické hybridné polyoxometaláty ako ligandyLukáš Krivosudský
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukAnorganické nanokryštály a ich využitie v uskladnení energie, elektronike a iných aplikáciachMilan Sýkora
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukNové metódy charakterizácie pokročilých materiálovMilan Sýkora
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_uk2D nanomateriály pre využitie v elektronikeMilan Sýkora
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukPerovskity s úzkym zakázaným pásmomMilan Sýkora
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukKomplexy prechodných kovov s redoxnými aktivitami v biologických systémochErik Rakovský
2021/2022anorganická chémiaPhD.kag_prif_ukMetaloorganické siete na báze multidentátnych ligandov s prenosom náboja pre nelineárne optické aplikáciePeter Hrobárik
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj výpočtových prístupov na podporu farmaceutickej analýzy.Marian Masár
2020/2021analytická chémiaPhD.kal_prif_ukAnalytické stratégie v chemoproteomike - nástroji pre nájdenie mechanizmu účinku nových proti-invazívnych liečivJosef Jampílek
2020/2021analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj analytických metód na prvkovú špeciačnú analýzu využitím kombinácie techník atómovej spektrometrie so separačnými technikamiRadoslav Halko
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVyužitie infračervenej spektrometrie na identifikáciu látok po ich separácii kvapalinovou chromatografiouRadoslav Halko
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj nového zariadenia na sorpciu prchavých zložiekRobert Kubinec
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj nových postupov analýzy aróma aktívnych látokJaroslav Blaško
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj novej preparatívnej multikapilárnej GC pre spojenie s IR a NMRRobert Kubinec
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVyužitie kombinácie metód kvapalinovej chromatografie na charakterizáciu biomakromolekúlRóbert Góra
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj kombinovaných chromatografických a hmotnostnospektrometrických metód na stanovenie biomarkerov vybraných ochoreníRenáta Górová
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukKapilárna a mikročipová elektroforéza v stopovej analýze komplexných iónových a iónogénnych vzoriek.Marian Masár
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVyužitie kapilárnych elektromigračných metód v stopovej analýzeRóbert Bodor
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukCielená a necielená analýza environmentálnych vzoriek technikami hmotnostnej spektrometrieAndrea Vojs Staňová
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj nových metód rýchlej gradientovej preparatívnej HPLC na izoláciu a separáciu látok prítomných v prírodných vzorkáchMilan Hutta
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukVývoj nových chromatografických metód analýzy a izoláciou fytosterolov v olejoch s možnosťou ich modifikácie na preparatívny rozmerRobert Kubinec
2021/2022analytická chémiaPhD.kal_prif_ukUrčenie mikrobiálnej kontaminácie potravín chromatografickou analýzou prchavých zložiekJaroslav Blaško
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukVývoj DNA diagnostiky na spoľahlivú a univerzálnu identifikáciu Helicobacter pyloriPavol Sulo
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukEnzýmy Krebsovho cyklu v trypanozomatídachAnton Horváth
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukLipidový metabolizmus nekonvenčných kvasiniekIgor Zeman
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukAnalýza vplyvu nízkoteplotnej plazmy na kvasinky Saccharomyces cerevisiaePeter Polčic
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukÚloha mitochondrií a endoplazmatického retikula v bunkovej smrti v kvasinkách Saccharomyces cerevisiaePeter Polčic
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukBiogenéza peroxizómov v kvasinkáchMartina Neboháčová
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukNukleo-mitochondriálne interakcie v medzidruhových hybridochPavol Sulo
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukŠtruktúry vyššieho poriadku septínových filamentov a ich funkcia počas bunkového cykluMarián Farkašovský
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukCielené zmeny vlastností vírusového glykoproteínu k obnove imunityIvana Nemčovičová
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukHomeostáza neutrálnych lipidov a biogenéza lipidových partikúlIvan Hapala
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukPotenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápaluMária Balážová
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukKvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovejRoman Holič
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukMolekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém u starnúcich jedincov a v prítomnosti komorbidítMonika Barteková
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukMapovanie glykozylačných zmien v procesoch dedičných metabolických ochoreníJán Mucha
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukSledovanie glykozylácie kmeňových buniekJaroslav Katrlík
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukBiomarkery tehotenskej cukrovkyJaroslav Katrlík
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukDiagnostika nádorových ochorení stanovením zmien glykánovJán Tkáč
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukPomocné xylánolytické enzýmyVladimír Puchart
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózVladimír Puchart
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukManánolytické acetylesterázyVladimír Puchart
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communeVladimír Puchart
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukIn vitro a in vivo štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetických látok proti oxidatívnemu poškodeniu biologických štruktúr reaktívnymi formami kyslíkaKatarína Valachová
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukToxikológia nových molekulových senzorov a NO donorov a ich aplikácia v celulárnych modelochLucia Račková
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukPredklinické hodnotenie cemtirestatu, účinného inhibítora aldózareduktázy  s antioxidačnými vlastnosťami, v prevencii rozvoja civilizačných ochoreníMarta Šoltésová Prnová
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukMechanizmy bunkového delenia počas sporulácie Bacillus subtilisImrich Barák
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukŠtruktúry vyššieho poriadku septínových filamentov a ich funkcia počas bunkového cykluMarián Farkašovský
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukIn silico štúdium evolúcie amylolytických enzýmov – rodiny, podrodiny a klany vs sekvencie, štruktúry a špecificityŠtefan Janeček
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukOdhaľovanie nových molekulárnych interakcií v imunitných odpovediach so zameraním na covid-19Vladimír Leksa
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukŠtúdium replikácie bakteriofágov a  vybraných fágových replikačných proteínovGabriela Bukovská
2021/2022biochémiaPhD.kbi_prif_ukBiofyzikálna a štrukturálna charakterizácia mutácií ľudského srdcového ryanodínového receptora 2 asociovaného so srdcovými arytmiamiVladena Bauerová
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.kfz_prif_ukAnti- a pro-oxidačné vlastnosti derivátov cysteínu: Kinetika a mechanizmus Cu-katalýzy reakcií s kyslíkom a jeho reaktívnymi formami.Ivan Valent
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.kfz_prif_ukPríprava nanočastíc ZnO s fotoluminiscenčnými vlastnosami pre biomedicínske aplikácie.Marián Janek
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.kfz_prif_ukModifikované polyméry s fotoaktívnym povrchom.Juraj Bujdák
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.kfz_prif_ukLaserová ablačná príprava karbidov titánu a ich analýza hmotnostnou spektrometriou.Monika Jerigová
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.kfz_prif_ukTerahertzová spektroskopia dynamiky náboja v perovskitoch.Dušan Velič
2021/2022teoretická a počítačová chémiaPhD.kfz_prif_ukMolekulové vlákna - štruktúra vlastnosti a dynamikaIvan černušák
2021/2022teoretická a počítačová chémiaPhD.kfz_prif_ukVývoj a aplikácie aproximatívnych výpočtových metód na štúdium reaktivity a vlastností molekúl.Michal Pitoňák
2021/2022teoretická a počítačová chémiaPhD.kfz_prif_ukPôvod biohomochirality a rozdiely medzi enantiomérmiLukáš Félix Pašteka
2021/2022teoretická a počítačová chémiaPhD.kfz_prif_ukTeoretické modelovanie chémie superťažkých prvkovLukáš Félix Pašteka
2021/2022jadrová chémiaPhD.kjd_prif_ukAplikácia inovatívnych prístupov pri asymetrických syntézach a kontrole kvality značených biologicky aktívnych zlúčenín pre diagnostiku a terapiu v nukleárnej medicineMichal Galamboš
2021/2022jadrová chémiaPhD.kjd_prif_ukSorpcia vybraných (radio)nuklidov na prírodných a syntetických sorbentochMichal Galamboš
2021/2022jadrová chémiaPhD.kjd_prif_ukTvorba pozitrónia v epoxidoch pripravených frontálnou polymerizáciouOndrej Šauša
2021/2022jadrová chémiaPhD.kjd_prif_ukFotopolymerizácia v dimetakrylátoch skúmaná pozitrónovou anihiláciouOndrej Šauša
2021/2022organická chémiaPhD.kor_prif_ukSyntéza chirálnych stavebných blokov biologicky účinných látok s využitím metód zelenej chémieMária Mečiarová
2021/2022organická chémiaPhD.kor_prif_ukAsymetrická organokatalýza v syntéze antivirotík a antibiotíkMária Mečiarová
2021/2022organická chémiaPhD.kor_prif_ukFotochemické prepínače pre pamäťové médiá a optoelektronické zariadeniaMartin Putala
2021/2022organická chémiaPhD.kor_prif_ukŠtúdium stereoselektivity C–H aktivácií na biarylových susbstrátochMartin Putala
2021/2022organická chémiaPhD.kor_prif_ukPolycyklické oktupolárne systémy obsahujúce tiazolové jednotky ako optické materiály s nelinárnymi vlastnosami využiteľné v zobrazovaní biologických štruktúrPeter Magdolen
2021/2022organická chémiaPhD.kor_prif_ukNové heterocyklické molekulové fotoprepínačeMarek Cigáň
2021/2022organická chémiaPhD.kor_prif_ukAsymetrické katalytické syntézy axiálne chirálnych zlúčenín s využitím prenosu chiralityRadovan Šebesta
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.omsp_upo_savOchrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Zuzana Benková
2021/2022organická chémiaPhD.omsp_upo_savOchrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)Zuzana Benková
2021/2022chémia a technológia požívatínPhD.opt_uvp_fchpt_stuBezodpadové spracovanie potravinárskych produktovFrantišek Kreps
2021/2022chémia a technológia požívatínPhD.opt_uvp_fchpt_stuBezodpadové spracovanie potravinárskych produktovFrantišek Kreps
2021/2022chémia a technológia požívatínPhD.opt_uvp_fchpt_stuBezodpadové spracovanie potravinárskych produktovFrantišek Kreps
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.oschp_upo_savAnalýza mikroplastovDmitrij Bondarev
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.oschp_upo_savFotochemické procesy v pokročilých makromolekulárnych systémochDmitrij Bondarev
2021/2022organická chémiaPhD.oschp_upo_savSyntéza a funkcionalizácia polyesterov.Martin Danko
2021/2022organická chémiaPhD.oschp_upo_savPríprava polymérov z obnoviteľných zdrojov na báze furánových monomérovAnita Eckstein
2021/2022organická chémiaPhD.oschp_upo_savSyntéza makroiniciátorov a iných stavebných blokov pre pokročilé polymérne systémyDmitrij Bondarev
2021/2022organické chémiaPhD.oschp_upo_savAntimikrobiálne a iné úpravy povrchovDmitrij Bondarev
2021/2022organická chémiaPhD.ovb_upo_savPolymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím nekovalentnej a kovalentnej click chémieAbolfazl Heydari
2021/2022organická chémiaPhD.ovb_upo_savFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovJaroslav Mosnáček
2021/2022organická chémiaPhD.ovb_upo_savSyntéza nových typov polymérov obsahujúcich katecholové skupiny pre modifikáciu implantovateľných materiálovJuraj Kronek
2021/2022organická chémiaPhD.ovb_upo_savSyntéza hybridných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry mozguJuraj Kronek
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savTernárne fluoridy pre moderné aplikácieMiroslav Boča
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savFluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníkaFrantišek Šimko
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savRozhranie fluoridova tavenina/tuhá fáza: reakcie a štruktúra (oxo)-(fluoro)-hlinitanov pre elektronické aplikácieFrantišek Šimko
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovPeter Tatarko
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savVývoj nových pokročilých keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosamiPeter Tatarko
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savVývoj a charakterizácia nových keramických biomateriálovMonika Tatarková
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savPríprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlačIng. Miroslav Hnatko
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savVplyv chemického zloženia hraníc zàn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnostiPavol Šajgalík
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savPríprava keramických anód pre sodíkové batérieZoltán Lenčéš
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savKompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových polymérovHelena Pálková
2021/2022anorganická chémiaPhD.uach_savVývoj a implementácia relativistických metód na predpoveï elektrónových spektierOľga Malkin
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.uach_savKompozity hydrogélov s vrstevnatými kremičitanmi a farbivami s fotosenzibilizačným a antimikrobiálnym účinkom.Juraj Bujdák
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.uach_savFyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidovBlanka Kubíková
2021/2022fyzikálna chémiaPhD.uach_savVývoj funkčne gradientných biomateriálov na báze nitridovej keramikyMonika Tatarková
2021/2022jadrová chémiaPhD.ulvg_prif_ukSorpčné interakcie vybraných nuklidov s povrchmi kompozitných materiálov na báze prírodnínMarek Bujdoš
2021/2022jadrová chémiaPhD.ulvg_prif_ukŠtúdium bioakumulácie vybraných nuklidov mikrobiálnou biomasouPeter Matúš
2021/2022jadrová chémiaPhD.ulvg_prif_ukVyužitie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu chemických foriem železa v biologických a environmentálnych vzorkáchMarcel Miglierini