Voľby 2020

Milí členovia Slovenskej chemickej spoločnosti,

voľby do Predsedníctva SCHS a Revíznej komisie SCHS sa začínajú už zajtra 1. novembra 2020 a budú prebiehať do 30. novembra 2020.

Voľby budú prebiehať výlučne elektronickou formou na stránke https://vote.electionrunner.com/election/qt0zc. Podrobné inštrukcie dostanete emailom v deň začiatku volieb.

Milé chemičky a chemici, neváhajte podporiť svojich kandidátov – kolegov, určite sa vám za to radi odvďačia ?

My v predsedníctve budeme veľmi radi, keď sa pri voľbách zúčastníte čo možno v najväčšom počte a sami rozhodnete ako bude vyzerať nové vedenie SCHS.

Prajeme vám šťastnú ruku pri voľbe nových členov ?

Ak Vám email neprišiel, kontaktujte členov Volebnej komisie:

Monika Jerigová presidentSCHS@savba.sk

Peter Šimon peter.simon@stuba.sk

Ľubomír Švorc lubomir.svorc@stuba.sk

Vizitky kandidátov na členov predsedníctva

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.

Na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU v Bratislave pracuje ako vedecký pracovník od roku 2007. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje termickej analýze so zameraním hlavne na stabilitu a degradáciu materiálov. V termoanalytickom laboratóriu pôsobí od roku 2001. V roku 2018 jej bol udelený titul docent. Je autorkou 41 publikácií, má 502 nezávislých citácií, h-index = 14 (podľa WoS k 9. 10. 2020). Zúčastnila sa niekoľkých desiatok domácich aj zahraničných konferencií v Európe a v Južnej a Severnej Amerike. V rokoch 2008-2012 zastupovala Slovensko v ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry). V roku 2019 bola členkou vo vedeckom výbore medzinárodnej konferencie 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Bola spoluorganizátorkou 3 medzinárodných konferencií a spoluriešiteľkou 6 VEGA projektov, 3 APVV projektov a jedného projektu H2020.

V rámci pedagogickej činnosti doteraz viedla celkovo 4 diplomantov a 5 bakalárov a bola školiteľkou 2 doktorandov.

Ing. Roman Fišera, PhD.

Vyštudoval Katedru organickej technológie FCHPT STU v Bratislave, ktorú ukončil s titulom PhD. v roku 1998. Od roku 1998 pracuje vo firme SYNKOLA, s.r.o., dnes ako konateľ firmy a manažér zodpovedný za marketing. Firma SYNKOLA sa už 30 rokov zaoberá kontraktným chemickým výskumom pre popredné svetové chemické firmy. Roman Fišera viac ako 10 rokov organizoval prednášky Novartis Lectures, ktorých cieľom bolo prinášať na Slovensko popredných svetových organických a medicinálnych chemikov, medzi nimi aj dvoch nositeľov Nobelovej ceny. Od roku 2017 je členom Predsedníctva SCHS.

Roman Fišera je dlhoročným zástupcom SCHS v nadnárodnej spoločnosti Chemistry Europe, ktorá vznikla v roku 1995 a je združením 16 chemických spoločností z 15 európskych krajín, ktorá zastupuje viac ako 75 000 chemikov. Chemistry Europe vydáva skupinu vysokokvalitných vedeckých časopisov o chémii pokrývajúcich veľmi širokú škálu odborov.

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Je absolventom PriF UK v odbore analytická chémia, svoju dizertačnú prácu obhájil v roku 2004 a v súčasnosti pôsobí na Katedre analytickej chémie PriFUK ako vedeckovýskumný pracovník (s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa). Jeho vedecké zameranie sa sústreďuje predovšetkým na možnosti spojenia metód kvapalinovej chromatografie pri analýze a charakterizácii prírodných makromolekúl a polymérov a tiež na stanovenie analytov na stopových a ultrastopových koncentračných úrovniach metódami kvapalinovej chromatografie vo vzorkách so zložitou matricou. Je autorom a spoluautorom 25 publikácií, z ktorých 18 je evidovaných v SCI a SCOPUS a spoluautorom 1 vedeckej monografie. Na základe údajov z WOS a SCOPUS boli jeho práce doteraz citované viac ako 150 krát.

Členom SCHS je od roku 1998, od roku 2010 je tajomníkom a od 2016 predsedom odbornej skupiny Chromatografia a elektroforéza a od roku 2017 je voleným členom predsedníctva SCHS. V rámci aktivít odbornej skupiny bol spoluorganizátorom niekoľkých prednášok renomovaných zahraničných odborníkov a medzinárodných konferencií Analytické metódy a zdravie človeka a International Symposium of Separation Sciences (ISSS 2018 Jasná). V predsedníctve sa venoval najmä záležitosťami týkajúcich sa všeobecného chodu spoločnosti. Je ženatý, má dve deti.

doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.

Ukončil bakalárske a inžinierske štúdium na CHTF STU v rokoch 1997 a 1999. Následne v roku 2002 obhájil dizertačnú prácu v anorganickej chémii. Po ukončení doktorandského štúdia pracuje na Oddelení anorganickej chémie, Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU, kde sa aj habilitoval v roku 2009 tiež v anorganickej chémii. V priebehu doktorandského štúdia absolvoval ERASMUS študijný pobyt na Tampere Polytechnic vo Fínsku, a po ukončení doktorandského štúdia absolvoval v roku 2004 post-doktorandskú stáž na State University of New York v Buffale v USA a v roku 2006 výskumný pobyt na University of Wroclaw v Poľsku.

Vo výskume sa venuje chemickej kryštalografii koordinačných, organokovových ako aj organických zlúčenín vrátane určenia absolútnej štruktúry a riešenia problematických kryštálových štruktúr. Ďalej sa zaoberá kryštálovým inžinierstvom, najmä štúdiom vodíkových väzieb a medzimolekulových interakcií. V rámci koordinačnej a bioanorganickej chémie sa v súčasnosti aktívne venuje koordinačným a organokovovým zlúčeninám na báze medi, mangánu, ruténia atď. pre použitie ako potenciálnych protinádorových liečiv.

Je členom SCHS, predsedom Odbornej skupiny anorganickej chémie ako aj Predsedníctva SCHS. Tiež je členom Regionálneho komitétu českých a slovenských kryštalografov a člen European Crystallographic Association. V rámci práce v predsedníctve SCHS by sa chcel podieľať na zosúladnení názvoslovia anorganických zlúčenín a tiež na chode spoločnosti.

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Pôsobí ako profesorka fyzikálnej chémie na Katedre fyzikálnej chémie PF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej vedeckej práci sa venuje výskumu vysoko aktívnych katalyzátorov pre elektrochemickú reakciu vylučovania vodíka, vývoju novej generácie elektrochemických ne-enzýmových biosenzorov a štúdiu rozložiteľných biomateriálov s otvorenou štruktúrou na báze železa pre ortopedické aplikácie a tkanivové inžinierstvo.

Od roku 2001 je členkou SCHS a od roku 2009 je predsedníčkou Odbornej skupiny pre fyzikálnu chémiu a elektrochémiu v Košiciach. Od začiatku roku 2020 pôsobí v SNK IUPAC v divízií I Fyzikálna a biofyzikálna chémia a 24.9.2020 bola zvolená za členku výkonnej rady EuChemS. K ďalším vedeckým aktivitám patrí členstvo v predsedníctve Slovenskej Batériovej Aliancie, pôsobenie ako expert vo WG1 – New and Emerging Battery Technologies v ETIP BatteRiesEurope a členstvo v rade APVV pre MVTS.

V predsedníctve SCHS bude reprezentovať košické odborné skupiny a názor ich členov na dianie v SCHS, napr. väčšia podpora mladých talentov, nábor nových členov, užšia spolupráca regionálnych odborných skupín a predstavenie chémie v pozitívnejšom svetle.

RNDr. Michal Procházka, PhD.

Moje meno je Michal Procházka, vyštudoval som fyzikálnu chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde som sa venoval hlavne hmotnostnej spektrometrii. Momentálne pracujem ako mladý vedecký pracovník na Ústave polymérov SAV na oddelení kompozitných materiálov. Zameriavam sa na prípravu a charakterizáciu nových typov polymérnych nanokompozitov.

Členom SCHS som už od roku 2007 a v predsedníctve od 2016. Od roku 2007 som aj v organizačných tímoch zjazdov chemikov, najprv ako “klikač” no v posledných rokoch ako technický tajomník a mám na starosti webovú stránku zjazdov. Pre SCHS som vytvoril online databázu členov, kde si každý člen môže upraviť svoje údaje skontrolovať či má zaplatené členské.

V roku 2018 som sa stal prvým delegátom zo Slovenska v Európskej sieti mladých chemikov a minulý rok som začal iniciatívu vytvoriť podobnú sieť aj u nás na Slovensku. Rád by som v tejto iniciatíve pokračoval a prispel k fungovaniu Fóra mladých SCHS a taktiež k rozvoju SCHS. Tiež by som rád pokračoval v propagácii nielen chémie, ale hlavne SCHS najmä medzi deťmi a mladými budúcimi chemikmi. 

RNDr. Daniel Repovský, PhD.

Vyštudoval fyzikálnu chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval nanoštruktúrnej mikroskopii komplexných polymérov, ktoré tvoria súčasť kompozitných materiálov na báze sklenených vláken. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie na PriF UK a stal sa členom užšieho tímu pripravujúceho súkromnú odbornú vysokú školu so zameraním na chemické technológie. Neskôr začal pracovať v súkromnej sfére, ako lektor, manažér vedeckých projektov a výskumný pracovník v oblasti aplikovaného výskumu polymérov a kompozitných materiálov. Jeho ilustrácie k vedeckým článkom boli uverejnené na titulke Wiley – ChemPhysChem a v Nature – Scientific Reports.

Je dlhoročným členom tímu SCHS, už ako študent sa podieľal na príprave zjazdov organizovaných SCHS. Neskôr prevzal zodpovednosť za grafickú podobu časopisu ChemZi a je autorom celistvého grafického návrhu tohto časopisu. Veľmi citlivo vníma súčasné postavenie vedy a vzdelávania na Slovensku, ale aj slabú mieru otvorenosti a absencie asertívnej komunikácie zo strany vedeckých a vzdelávacích komunít v rámci spoločenskej diskusie. Svojou prácou pre SCHS chce aktívne prispieť k zlepšeniu tohto stavu. Má ambíciu rozšíriť svoje portfólio projektov pre SCHS, najmä v oblasti popularizačných aktivít.

doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.

Je absolventom Strednej priemyselnej školy chemickej a potravinárskej v Humennom a  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako docent na svojej alma mater, kde vedie študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v laboratóriách koordinačnej syntézy a magnetochémie.

Doc. Šalitroš je odborníkom na koordinačnú, anorganickú a organickú syntézu, magnetické a fotomagnetické merania a na molekulový magnetizmus. Počas svojej výskumnej činnosti sa zameral na prípravu jedno a viacjadrových koordinačných zlúčenín prechodných kovov vykazujúcich magnetickú bi- a multistabilitu. Jeho špecializácia je molekulový dizajn viacdentátnych ligandov, ich komplexácia do koordinačných zlúčenín a výskum štruktúrnych spektrálnych a magnetických vlastností koordinačných zlúčenín. Absolvoval dlhodobé pobyty doktorandského a postdoktorandské pobyty na špičkových pracoviskách v Karlsruhe Institute of Technology, SRN a Technical University Vienna, Rakúsko. Je autorom 45 CC publikácií, na ktoré bol doposiaľ vysoký citačný ohlas (>888 citácií, h index=17, 10/2020).

V Predsedníctve SCHS by sa rád venoval organizovaniu odborných seminárov a konferencií.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.

narodená 21.12. 1989 v Bratislave, všetky tituly a vedecké hodnosti nadobudnuté na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Michala Galamboša, PhD.:

Bc. v odbore Chémia, v študijnom programe: Chémia;                                                      
Mgr. v odbore Chémia, v študijnom programe: Jadrová chémia a rádioekológia;
RNDr .a PhD. v odbore Chémia, v študijnom programe: Anorganická chémia.

Po dvojročnom pôsobení ako mladý vedecký pracovník na Katedre jaderní chémie, FJFI, ČVUT v Prahe, pôsobí v súčasnosti ako odborný asistent na Katedre jadrovej chémie, Prírodovedeckej fakulty, UK v Bratislave. Jej vedecká činnosť je zameraná na oblasť palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení. Svoju pozornosť vo výskume sústreďuje na štúdium sorpčných procesov prírodných sorbentov, ich modifikovaných analógov a syntetických sorbentov na báze aktivovaného uhlíka alebo biouhlia, ktoré by mali nájsť uplatnenie, buď ako molekulové sitá, pre separáciu ekotoxických nuklidov, rádionuklidov-štiepnych produktov uránu a rôznych kontaminantov, alebo ako tesniaci komponent v multibariérovom systéme hlbinných geologických úložísk pre rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo.

Pre zdokonaľovanie vedomostí a získavanie zručností absolvovala niekoľko stáží na SAV; na Aristotle University, Thessaloniki, Grécko a na Austrian Institute of Technology, Tulln, Rakúsko. Záslužná je jej činnosť v oblasti popularizácie vedy a výskumu, a to nie len na území SR. Podieľa sa na organizácií odborných seminárov, prednášok a exkurzií, je členkov Organizačného výboru Študentských vedeckých konferencií PriF UK od roku 2012, ktoré sú momentálne na úrovni najväčšieho vedeckého podujatia s medzinárodnou účasťou svojho druhu na Slovensku, aktívna členka v organizačnom výbore Kolokvia z jadrovej chémie a rádio-ekológie od roku 2012. Je aktívnou členkou v SNUS – Slovenskej nukleárnej spoločnosti a SCHS. Aktívna bola aj jej činnosť v samosprávnych orgánoch fakulty, ako aj univerzity. Na národnej úrovní zastávala post podpredsedníčky v Študentskej rade vysokých škôl. Počas svojho pôsobenia na akademickej pôde získala množstvo cien a ocenení. Za vynikajúce vedecké výsledky sa stala laureátkou „Študentská osobnosť Slovenska“ pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV, v oblasti Prírodné vedy a chémia.

V SCHS by sa chcela venovať najmä mládeži a študentom a to formou priblíženia a popularizácie činnosti SCHS mladším generáciám najmä cez organizáciu rôznych vedecko-popularizačných aktivít, udeľovania ocenení až po organizáciu rôznych podujatí.

Vizitky kandidátov na členov revíznej komisie

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.

Pôsobí vo funkcii samostatného vedeckého pracovníka v odbore Organická chémia na Katedre organickej chémie, Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Okrem vedeckovýskumnej činnosti, ktorá je zameraná na dizajn a vývoj nových anti-Alzheimerových činidiel sa venuje aj pedagogickej činnosti. Vedie základné cvičenia, praktikum z Organickej chémie, semináre z Organickej chémie I, prednášky – Štruktúra a reaktivita.

Pod jej vedením vypracovalo a úspešne obhájilo bakalárske a diplomové práce 25 študentov. Od roku 2007 je predsedníčkou Odbornej skupiny pre organickú chémiu SCHS v Košiciach.

RNDr. Lenka Lorencová, PhD.

Je od r. 2013 držiteľkou titulu PhD. v študijnom programe Biochémia udelenom Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave za prácu s názvom: „Integrácia multifunkčných nanoštrukturovaných povrchov na analytickom čipe“. Medzi rokmi 2013 až 2015 pôsobila ako pedagóg a zároveň výskumný pracovník na Katedre fyzikálnej chémie UPJŠ v Košiciach, pričom medzi jej hlavné predmety záujmu patrila elektrochémia, povrchová chémia a nanotechnológie.

Od r. 2016 doteraz pôsobí v rámci Chemického ústavu SAV, na Oddelení glykobiotechnológií pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc. pričom pokrýva široké spektrum oblastí od biotechnológií, biosenzoriky cez elektrochémiu, materiálovú chémiu až po nanotechnológie.

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

Odborné zameranie

Docentka na Katedre anorganickej chémie ÚCHV UPJŠ v Košiciach. Odborne je zameraná na oblasť výskumu podmienok prípravy a samotnú prípravu komplexných zlúčenín prechodných kovov s biomedicínskou a bioanalytickou aplikáciou. Odbornými skúsenosťami sa špecializuje na nasledovné metodiky: potenciometrické a NMR titrácie pre štúdium tvorby komplexných častíc v roztoku a FTIR spektroskopia, CHN analýza, Termická analýza, RTG analýza pri charakterizácii koordinačných zlúčenín. Spolupracuje s Katedrou anorganickej chémie na UK v Prahe formou spoločných bilaterálnych projektov ako aj s ďalšími pracoviskami v Európe v rámci COST akcie CA18202 (Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research), kde je členkou riadiaceho výboru za Slovensko.

Zabezpečuje pedagogický proces na Katedre anorganickej chémie vo všetkých stupňoch vzdelávacieho procesu (bakalársky, magisterský a doktorandský) a to priamou výukou profilujúcich predmetov ako aj vedením bakalárskych, magisterských a dizertačných prác. Počas svojej vedecko-pedagogickej praxe školila a stále školí viac ako 14 bakalárov, 20 magistrov a 4 doktorandov, pričom 1 doktorandka dizertačnú prácu úspešne obhájila a 3 doktorandky sú po obhajobe minimovej práce k dizertačnej skúške.

Je autorkou a spoluautorkou vyše 130 publikácii (z toho 4 sú učebné texty, 52 vedeckých prác v karentovaných časopisoch), na ktoré bolo zaznamenaných viac ako 500 citácií v databáze WOS alebo Scopus. Aktívne je a bola zapojená do riešenia viac ako 12 projektov KEGA, VEGA, APVV, ESF a bilaterálnych projektov, ako zodpovedný riešiteľ (4x), zástupca zodpovedného riešiteľa (2x) alebo spoluriešiteľ (viac ako 6x).

Organizačné a riadiace zručnosti

od 2013 do 2019 vedúca Katedry anorganickej chémie UCHV PF UPJŠ v Košiciach

                               zástupkyňa riaditeľa UCHV PF UPJŠ v Košiciach

od 2010 členka akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach

od 2013 predseda odbornej skupiny Anorganická chémia SCHS v Košiciach

od 2018 členka Society of Biological Inorganic Chemistry

od 2019 riaditeľka UCHV PF UPJŠ v Košiciach

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.