Články SCHS

               Na domácu súťaž žiakov s nechemickým zameraním nadväzuje Medzinárodná chemická olympiáda (MChO). MChO je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná každoročne (zvyčajne v júli) v rôznych krajinách. V súčasnosti sa na nej zúčastňuje už vyše 300 súťažiacich žiakov z 80 krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole. Štvorčlenné súťažné družstvo SR na MChO sa vyberá z najúspešnejších účastníkov republikového kola ChO v kategórii A, ktorí absolvujú náročnú špecializovanú prípravu na prípravných sústredeniach, organizovaných SK ChO a Iuventou v odbornej spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dobrej úrovni domácej ChO a systému špecializovanej prípravy sa Slovensko veľmi dobre prezentuje na MChO a naše reprezentačné družstvo sa už tradične umiestňuje v prvej tretine až polovici poradia zúčastnených krajín. Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj MChO ocenila aj medzinárodná porota v roku 1994 a odsúhlasila, aby medzinárodné informačné centrum pre MChO malo sídlo v  Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v Riadiacom výbore MChO.

Slovenská CHemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva

http://www.schems.sk/index.php/o-nas/clenstvo-v-schs

venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov
v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich a zahraničných zjazdoch
za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť
30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom a pod. (aby neprišlo k nevyčerpaniu kvôty napr. z dôvodu obhajoby dizertačnej práce, a teda ukončenia doktorandského štúdia koncom augusta 2019 a pod.).

 

 

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SCHS:

  1. 71. Zjazd chemických spoločností

http://71zjazd.schems.sk

Podpora vo výške 1000,- € bude rozdelená pre 5 študentov. Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny).

  1. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

https://ptchem.pl/pl/news/general-news/jubilee-congress-of-the-polish-chemical-society

2 miesta pre mladých chemikov. Účastník si hradí cestovné a diéty (potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny; diéty zvyčajne treba len na cestu, pozývateľ hradí stravovanie)

 

Na všetky podpory majú nárok výhradne mladí členovia SCHS, ktorí majú zaplatené členské na rok 2019.

 

Žiadosť o podporu je prílohou tohto listu (na stiahnutie TU). Vyplnenú žiadosť po oskenovaní zašlite najneskôr 11.3.2019 do 14.00 h na email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosti doručené po termíne sa nebudú posudzovať z technických dôvodov.

 

Výber bude uskutočnený na zasadnutí Výboru SCHS v 20.3.2019 a zverejnený na webovej stránke: http://www.schems.sk (v prípade neobsadenia/odhlásenia môžu byť miesta doobsadzované neskôr bez výberu Výborom SCHS, ale po schválení Predsedníctvom SCHS) na základe podkladov z Prihlášky (v prílohe tohto listu).

 

Uhradiť neuhradené členské poplatky, prípadne podať žiadosť o členstvo (členská prihláška je stiahnuteľná z webovej stránky SCHS www.schems.sk) môžete aj osobne každý pondelok 13-17 hod. na Sekretariáte SCHS v Novej budove FCHPT, Radlinského 9, 812 15 Bratislava.

 

 

 

 

V Bratislave, 22.2 2019                                                                 Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.                                                                                                                predseda  SCHS

 

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty sú na stiahnutie TU

Vážení kolegovia a priaznivci Slovenskej chemickej spoločnosti !

 

V prípade preukázania darovania 2 % Vašich daní Vám vzniká nárok na členstvo v SCHS, pričom dar platí pre členstvo v roku 2020 (prevod z Daňových úradov prebieha hromadne a teda dá sa dokázať len kópiou daňového dokladu. Prevody sa uskutočňujú na jeseň daného roku).

Teraz sme boli upozornení, že je potrebné použiť buď:

  1.  tlačivo V2Pv18_1: Vyhlásenie o poukázaní...... (k dispozícii na Daňových úradoch resp. na Sekretariáte SCHS v úradných hodinách – pondelky 13-17 alebo podľa dohody) alebo
  2. na stiahnutie ako editovateľné pdf tu
  3. na www.financnasprava.sk -  v záložke Titulná stránka - Elektronické služby - Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre - Vzory tlačív – Správa daní – Daň z príjmov fyzickej osoby – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
  4. alebo vyplniť na webovej stránke: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.392.html

spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – je možno aj vytlačiť oba dokumenty (na stiahnutie ako editovateľné pdf tu)

 

Pole 1-11: osobné údaje daňovníka

Pole 12: najneskôr do 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom požiadajte o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Pole 13: a z predchádzajúceho vypočítať: 2 % z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Pole 14: dátum zaplatenia dane z Potvrdenia o zaplatení dane

II. Oddiel – údaje o prijímateľovi (predvyplnené)

IČO: 00178900
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Sídlo-Ulica: Radlinského
Súpisné/orientačné číslo: 9
PSČ: 81215 (nové PSČ, staré 812 37 neuvádzať !)
Obec: Bratislava

 

Ak zašktnete pole „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)“ tak budeme môcť a vedieť uznať príspevok ako členské SCHS v roku 2020.

A už iba dátum a podpis !

Príspevok môžu poukázať fyzické osoby (Daňové priznanie A/B) alebo fyzické osoby. Oba dokumenty (Vyhlásenie i Potvrdenie) treba odovzdať na Daňovom úrade (staré tlačivá sa nebudú akceptovať !!!).

Právnické osoby

 

Vopred všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu našej činnosti,

 

                                                                                                                Predsedníctvo SCHS

 

Bratislava, 13.3.2018.

Vážení kolegovia a priaznivci Slovenskej chemickej spoločnosti !

 

Veľmi pekne vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli venovať  2 % Vašich daní v prospech našej Spoločnosti, na podporu jej aktivít. V prípade preukázania darovania 2 % Vašich daní Vám vzniká nárok na členstvo v SCHS, pričom dar platí pre členstvo v roku 2021.

The International Chemistry Olympiad (IChO) is an annual worldwide competition for high school students in which their chemical knowledge and skills are tested through a series of theoretical and practical problems. The first IChO was held in Prague in 1968 with three teams of six students representing Czechoslovakia, Hungary, and Poland. Humble beginnings perhaps, but interest in the IChO rose quickly and, by 1980, a total of 52 competitors from 13 countries attended the 12th IChO, held for the first time outside Eastern Europe, in Linz, Austria. Participation expanded steadily in the ensuing years and 186 students from 47 countries were present at the 30th IChO in Melbourne, Australia, in 1998.
The postage stamp illustrated in this note, the first ever issued to honor a Chemistry Olympiad, was released on 15 June 2018 to commemorate the 50th IChO, which was jointly hosted for the first time by two countries, Slovakia and the Czech Republic. It took place on July 19-29, 2018, organized by Comenius University in Bratislava and the University of Chemistry and Technology in Prague, institutions that shared the management of both technical sessions and social events. Significantly, the 50th IChO had a record attendance of 300 students from 76 countries, a fitting milestone for the golden anniversary of the International Chemistry Olympiads.

 

The 51st IChO will take place in Paris on July 21-30, 2019, just a few days after the IUPAC World Congress and General Assembly, yet another reason to celebrate chemistry during the International Year of the Periodic Table. Dmitri Mendeleev, 150 years after introducing the first version of the modern periodic, would be so proud of the students competing at the IChO!

Written by Daniel Rabinovich Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Citation Information: Chemistry International, Volume 41, Issue 1, Pages 39–39, ISSN (Online) 1365-2192, ISSN (Print) 0193-6484, DOI: https://doi.org/10.1515/ci-2019-0114.

V dňoch 24.8. – 1.9. 2018 som sa na základe rozhodnutia Predsedníctva SCHS zúčastnil ako delegát SCHS rokovania Valného zhromaždenia EUCheMS. Zároveň som rokoval s viacerými predsedami/členmi divízií a pracovných skupín a následne prebiehajúceho rokovania 8. ECC (European Chemistry Congress).