Články SCHS

Milí chemici a priatelia chémie,

predsedníctvo SCHS tento rok odovzdalo ocenenia SCHS pre najlepšie diplomové práce v odbore chémia štyrom mladým chemičkám:

Milí študenti chémie,

s potešením vám oznamujem, že Slovenská chemická spoločnosť vyhlásila ceny za najlepšiu diplomovú prácu v odbore chémia na viacerých fakultách so zameraním na chémiu.  Zúčastniť sa môžu všetci v poslednom ročníku štúdia a komisie na fakultách vyberú najlepšie diplomové práce v jednotlivých chemických špecializáciách. Z vybraných prác následne Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti určí víťazov Cien za najlepšiu diplomovú prácu z chémie na jednotlivých fakultách. Cenou je diplom Slovenskej chemickej spoločnosti a poukážka na 50 euro do internetového obchodu Alza. Slovenská chemická spoločnosť oceňuje a podporuje vynikajúcu prácu študentov chémie a aj takto by sme vám radi dali najavo svoju priazeň.

Držíme Vám všetkým palce k úspešnému ukončeniu štúdia a veríme, že chémia sa stala pre vás počas štúdia nielen budúcou profesiou, ale že je aj vašou záľubou a presvedčením o jej neoddeliteľnej súčasti našich každodenných životov.

S pozdravom,

   Monika Jerigová

   predsedníčka SCHS

Dnes si pripomenieme vedca a pedagóga profesora Samuela Stankovianskeho. Narodil sa 21. novembra roku 1907 v Kráľovciach-Krnišove pri Krupine. Vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici a Fakultu chemicko-technologického inžinierstva Českého vysokého učení technického v Prahe.

Viac sa o Chemikovi, autorovi prvej slovenskej učebnice kvalitatívnej analytickej chémie, univerzitnom profesorovi zakladateľovi a prvom vedúcom Slovenskej chemickej spoločnosti dozvieme z rozprávania Michala Hercega.

Audio nahrávka (mp3)

 

Zdroj: https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/vyrocia-historia/224283/spomienka-na-profesora-samuela-stankovianskeho

Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, tentoraz 11. a 12. februára 2020 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku medzinárodným podujatím. Slovensko na pozvanie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri OSN, veľvyslanca Michala Mlynára zastupovali SCHS Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied a zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky a prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúca Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. Obe zástupkyne sú aj členkami SCHS.

Viac informácii na stránke Aktuality SAV

               Na domácu súťaž žiakov s nechemickým zameraním nadväzuje Medzinárodná chemická olympiáda (MChO). MChO je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná každoročne (zvyčajne v júli) v rôznych krajinách. V súčasnosti sa na nej zúčastňuje už vyše 300 súťažiacich žiakov z 80 krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole. Štvorčlenné súťažné družstvo SR na MChO sa vyberá z najúspešnejších účastníkov republikového kola ChO v kategórii A, ktorí absolvujú náročnú špecializovanú prípravu na prípravných sústredeniach, organizovaných SK ChO a Iuventou v odbornej spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dobrej úrovni domácej ChO a systému špecializovanej prípravy sa Slovensko veľmi dobre prezentuje na MChO a naše reprezentačné družstvo sa už tradične umiestňuje v prvej tretine až polovici poradia zúčastnených krajín. Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj MChO ocenila aj medzinárodná porota v roku 1994 a odsúhlasila, aby medzinárodné informačné centrum pre MChO malo sídlo v  Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v Riadiacom výbore MChO.

Slovenská CHemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva

http://www.schems.sk/index.php/o-nas/clenstvo-v-schs

venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov
v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich a zahraničných zjazdoch
za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť
30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom a pod. (aby neprišlo k nevyčerpaniu kvôty napr. z dôvodu obhajoby dizertačnej práce, a teda ukončenia doktorandského štúdia koncom augusta 2019 a pod.).

 

 

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SCHS:

  1. 71. Zjazd chemických spoločností

http://71zjazd.schems.sk

Podpora vo výške 1000,- € bude rozdelená pre 5 študentov. Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny).

  1. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

https://ptchem.pl/pl/news/general-news/jubilee-congress-of-the-polish-chemical-society

2 miesta pre mladých chemikov. Účastník si hradí cestovné a diéty (potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny; diéty zvyčajne treba len na cestu, pozývateľ hradí stravovanie)

 

Na všetky podpory majú nárok výhradne mladí členovia SCHS, ktorí majú zaplatené členské na rok 2019.

 

Žiadosť o podporu je prílohou tohto listu (na stiahnutie TU). Vyplnenú žiadosť po oskenovaní zašlite najneskôr 11.3.2019 do 14.00 h na email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosti doručené po termíne sa nebudú posudzovať z technických dôvodov.

 

Výber bude uskutočnený na zasadnutí Výboru SCHS v 20.3.2019 a zverejnený na webovej stránke: http://www.schems.sk (v prípade neobsadenia/odhlásenia môžu byť miesta doobsadzované neskôr bez výberu Výborom SCHS, ale po schválení Predsedníctvom SCHS) na základe podkladov z Prihlášky (v prílohe tohto listu).

 

Uhradiť neuhradené členské poplatky, prípadne podať žiadosť o členstvo (členská prihláška je stiahnuteľná z webovej stránky SCHS www.schems.sk) môžete aj osobne každý pondelok 13-17 hod. na Sekretariáte SCHS v Novej budove FCHPT, Radlinského 9, 812 15 Bratislava.

 

 

 

 

V Bratislave, 22.2 2019                                                                 Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.                                                                                                                predseda  SCHS

 

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty sú na stiahnutie TU