Články SCHS

Slovenská CHemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva

http://www.schems.sk/index.php/o-nas/clenstvo-v-schs

venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov
v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich a zahraničných zjazdoch
za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť
30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom a pod. (aby neprišlo k nevyčerpaniu kvôty napr. z dôvodu obhajoby dizertačnej práce, a teda ukončenia doktorandského štúdia koncom augusta 2019 a pod.).

 

 

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SCHS:

 1. 71. Zjazd chemických spoločností

http://71zjazd.schems.sk

Podpora vo výške 1000,- € bude rozdelená pre 5 študentov. Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny).

 1. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

https://ptchem.pl/pl/news/general-news/jubilee-congress-of-the-polish-chemical-society

2 miesta pre mladých chemikov. Účastník si hradí cestovné a diéty (potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny; diéty zvyčajne treba len na cestu, pozývateľ hradí stravovanie)

 

Na všetky podpory majú nárok výhradne mladí členovia SCHS, ktorí majú zaplatené členské na rok 2019.

 

Žiadosť o podporu je prílohou tohto listu (na stiahnutie TU). Vyplnenú žiadosť po oskenovaní zašlite najneskôr 11.3.2019 do 14.00 h na email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosti doručené po termíne sa nebudú posudzovať z technických dôvodov.

 

Výber bude uskutočnený na zasadnutí Výboru SCHS v 20.3.2019 a zverejnený na webovej stránke: http://www.schems.sk (v prípade neobsadenia/odhlásenia môžu byť miesta doobsadzované neskôr bez výberu Výborom SCHS, ale po schválení Predsedníctvom SCHS) na základe podkladov z Prihlášky (v prílohe tohto listu).

 

Uhradiť neuhradené členské poplatky, prípadne podať žiadosť o členstvo (členská prihláška je stiahnuteľná z webovej stránky SCHS www.schems.sk) môžete aj osobne každý pondelok 13-17 hod. na Sekretariáte SCHS v Novej budove FCHPT, Radlinského 9, 812 15 Bratislava.

 

 

 

 

V Bratislave, 22.2 2019                                                                 Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.                                                                                                                predseda  SCHS

 

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty sú na stiahnutie TU

Vážení kolegovia a priaznivci Slovenskej chemickej spoločnosti !

 

V prípade preukázania darovania 2 % Vašich daní Vám vzniká nárok na členstvo v SCHS, pričom dar platí pre členstvo v roku 2020 (prevod z Daňových úradov prebieha hromadne a teda dá sa dokázať len kópiou daňového dokladu. Prevody sa uskutočňujú na jeseň daného roku).

Teraz sme boli upozornení, že je potrebné použiť buď:

 1.  tlačivo V2Pv18_1: Vyhlásenie o poukázaní...... (k dispozícii na Daňových úradoch resp. na Sekretariáte SCHS v úradných hodinách – pondelky 13-17 alebo podľa dohody) alebo
 2. na stiahnutie ako editovateľné pdf tu
 3. na www.financnasprava.sk -  v záložke Titulná stránka - Elektronické služby - Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre - Vzory tlačív – Správa daní – Daň z príjmov fyzickej osoby – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
 4. alebo vyplniť na webovej stránke: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.392.html

spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – je možno aj vytlačiť oba dokumenty (na stiahnutie ako editovateľné pdf tu)

 

Pole 1-11: osobné údaje daňovníka

Pole 12: najneskôr do 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom požiadajte o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Pole 13: a z predchádzajúceho vypočítať: 2 % z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Pole 14: dátum zaplatenia dane z Potvrdenia o zaplatení dane

II. Oddiel – údaje o prijímateľovi (predvyplnené)

IČO: 00178900
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Sídlo-Ulica: Radlinského
Súpisné/orientačné číslo: 9
PSČ: 81215 (nové PSČ, staré 812 37 neuvádzať !)
Obec: Bratislava

 

Ak zašktnete pole „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)“ tak budeme môcť a vedieť uznať príspevok ako členské SCHS v roku 2020.

A už iba dátum a podpis !

Príspevok môžu poukázať fyzické osoby (Daňové priznanie A/B) alebo fyzické osoby. Oba dokumenty (Vyhlásenie i Potvrdenie) treba odovzdať na Daňovom úrade (staré tlačivá sa nebudú akceptovať !!!).

Právnické osoby

 

Vopred všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu našej činnosti,

 

                                                                                                                Predsedníctvo SCHS

 

Bratislava, 13.3.2018.

V dňoch 24.8. – 1.9. 2018 som sa na základe rozhodnutia Predsedníctva SCHS zúčastnil ako delegát SCHS rokovania Valného zhromaždenia EUCheMS. Zároveň som rokoval s viacerými predsedami/členmi divízií a pracovných skupín a následne prebiehajúceho rokovania 8. ECC (European Chemistry Congress). 

Vážení členovia,

dovoľujeme si poďakovať nižšie uvedeným členom a sympatizantom SCHS, ktorí asignovali 2 % svojej dane za rok 2016 v prospech činnosti našej spoločnosti, za čo im bude uznaná platba členského na rok 2017.

Vážení členovia,

dovoľujeme si poďakovať nižšie uvedeným členom a sympatizantom SCHS, ktorí asignovali 2 % svojej dane za rok 2016 v prospech činnosti našej spoločnosti, za čo im bude uznaná platba členského na rok 2017.

Členský príspevok môžete hradiť každoročne rôznymi spôsobmi:

 • osobne na sekretariáte SCHS, Radlinského 9, I. posch., bl. C., č. dv. 1111 v pondelok 13:00 - 17:00
 • prevodom na účet SCHS
  • číslo účtu: SK98 0200 0000 0001 2163 2012
  • konš. symbol: 0308
  • variabilný symbol: rok, za ktorý platíte (napr. 2018) v prípade doplatenia viacerých rokov (201718)
  • v správe pre prijímateľa/poznámke uveďte "Clenske", svoje meno a členské číslo (čl. číslo môžete zistiť v databáze členov)
 • internetbankingom (údaje rovnako a pri prevode)
 • poštovým poukazom na účet (prosíme nepoužívať poštový poukaz na poštovú adresu SCHS)
 • asignáciou 2 % daní (vo "VYHLÁSENÍ o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" je možné zaškrtnúť tlačítko so súhlasom na zaslanie údajov prijímateľovi) 

 

Výška členského príspevku:

Členský príspevok 10 €
Nový člen - registrácia 3 €
Študenti, doktorandi, dôchodcovia 5 €

 

Údaje o úspešnom zaplatení členských príspevkov môžete nájsť po prihlásení sa do databázy členov do niekoľkých dní po zaplatení (nie ihneď po odoslaní platby). V prípade, že v databáze nebude Vaša platba zaevidovaná ani po viac ako mesiaci od platby, prosíme, pošlite nám potvrdenie o úhrade platby na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..