Zjazd chemických spoločností

Obsah

Slovenská chemická spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Preto každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou účasti na domácich a zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok s aktívnou účasťou na podujatí.

Slovenská chemická spoločnosť, jedna z najvýznamnejších vedeckých a odborných organizácií na Slovensku, si Vás dovoľuje pozvať do svojich radov spolu s mnohými chemikmi, vedcami a odborníkmi z príbuzných odborov. Dúfame, že členstvo Vám poskytne príležitosť využiť výhody, ktoré SCHS ponúka.

SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

 

Výhody členstva v SCHS:

  • získavanie a šírenie vedecký ch poznatkov cestou odborných prednášok
  • informácie o živote SCHS vo forme vydávané ho časopisu „ChemZi” (zdarma)
  • zľavnené účastnícke poplatky na podujatia organizované SCHS, ČSCH a partnerských chemických spoločností (konferencie, sympóziá)
  • zvyšovanie povedomia stavovskej príslušnosti
  • služby a zľavy poskytované členskými organizáciami EuCheMS pre členov SCHS
  • možnosti spolupracovať s inými európskymi a svetovými chemickými organizáciami
  • sprostredkovanie pridruženého členstva IUPAC-u a Americkej chemickej spoločnosti
  • sprostredkovanie získania titulu EuroChemist (EuroBachelor, EuroMaster a EuroDoctor)
  • poskytnutie 20 % zľavy na nákup kníh vo vydavateľstve VEDA SAV (Bratislava, Štefánikova ul. č. 3)
  • príležitostne až 20 % zľava na nákup kníh vo vydavateľstve Starman Bohemia spol. s r.o. (http://www.starman.net)

 

Ako sa stať členom SCHS:

Po vyplnení prihlášky (link) a doručení bude na najbližšom zasadnutí Predsedníctva SCHS (spravidla raz za mesiac) rozhodnuté o prijatí za člena. Novoprijatý člen bude informovaný o rozhodnutí Predsedníctva SCHS listom a členom sa stane až po nasledovnom zaplatení členského príspevku:

 

Nový člen – registrácia: 3 €

Študenti, doktorandi, dôchodcovia 5 €

Členský príspevok 10 €

Zahraničný člen 40 € alebo 50 $ (pre ČR platí taxa SR)  

 

Členské príspevky možno hradiť:

Číslo účtu: 121632012

Kód banky: 0200

Konšt. symbol: 0308

Variabilný symbol: napr. 2014 2015 (rok, za ktorý platíte členské)

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

V nadväznosti na chemickú tradíciu na Slovensku, je aj navrhovaný názov nového časopisu odvodený od tohto pôvodného názvu Chemické Zvesti a to ChemZi, ako žurnál slovenskej chémie vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SCHS, SAV a ASCHFS.

 

2016 ChemZi 12/1 2016
ChemZi 12/2 2016
     
2015 ChemZi 11/1 2015
ChemZi 11/2 2015
     
2014 ChemZi 10/1 2014
(momentálne nedostupné)
ChemZi 10/2 2014
     
2013

Chem Zi 9/1 2013

Chem Zi 9/2 2013

2012

Chem Zi 8/1 2012

Chem Zi 8/2 2012

2011

Chem Zi 7/1 2011

Chem Zi 7/2 2011

2010

Chem Zi 6/1 2010

Chem Zi 6/2 2010

2009

Chem Zi 5/1 2009

Chem Zi 5/2 2009

2008

Chem Zi 4/1 2008

Chem Zi 4/2 2008

2007

Chem Zi 3/1 2007

Chem Zi 3/2 2007

2006

Chem Zi 2/1 2006

Chem Zi 2/2 2006

2005

Chem Zi 1/1 2005

Chem Zi 1/2 2005

 

Adresa: Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
Identifikačné číslo: 00178900
Úradné hodiny:  Pondelok 13 - 17 hod.
blok C
1. poschodie
číslo miestnosti 1111

 

Slovenská chemická spoločnosť - jedna z najstarších, najväčších a teda najvýznamnejších vedeckých a odborných organizácií na Slovensku.

Založená v roku 1929 má v súčasnosti okolo 1000 členov z oblasti chémie a jej príbuzných odborov a je členkou Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností, členkou Európskej asociácie pre chemické a molekulárne vedy (EuCheMS), Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC), European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N) a European Chemistry Thematic Network (Association), (ECTN(A)). Členovia SCHS pracujú vo viac ako dvadsiatich odborných skupinách a úzko spolupracujú v rámci vytvorenej Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností so Slovenskou biochemickou spoločnosťou, so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a so Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou.

 

Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2015 - 2016

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. – predseda na obdobie 2015-2016

Ing. Mária Omastová, DrSc.– II. podpredseda;

prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. – členská databáza

Ing. Zuzana Hloušková, CSc. – hospodárka

RNDr. Katarína Javorová, PhD. – Letná škola chemikov, stredné školy

RNDr. Monika Jerigová, PhD. – ChemZi a zjazd chemikov

Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. - ChO, Korešpondenčné semináre z chémie pre stredoškolákov, webstránka SCHS

Ing. Andrej Kolarovič, PhD. - Chemické horizonty (momentálne na stáži v zahraničí)

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. – Chemické horizonty

Doc. Ing. Ján Reguli, CSc. – CHO, Letná škola chemikov, učitelia chémie

RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. – legislatíva SCHS, CHO

 

Revízna komisia:

Ing. Michal Korenko, PhD. – predseda

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD. – členka RK

Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. – členka RK

 

Prizvaní členovia Predsedníctva SCHS:

RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. – vedecká tajomníčka, sekretariát SCHS

Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD. – SNK IUPAC

Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. – CHO, ECTN, EYCN

Doc. Ing. Dušan Velič, PhD. – ChemZi, zjazd chemikov

RNDr. Helena Vicenová – ZUCh, učitelia chémie základných a stredných škôl